PROJECTE EDU 2012-38049

Home / Proyectos / PROJECTE EDU 2012-38049
PROJECTE  EDU 2012-38049

LA INTERACTIVITAT EN ELS MATERIALS DIGITALS DE LLENGUA: ANÀLISI PER Al DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN PRIMÀRIA I ESO.

Aquest estudi es proposa analitzar de forma sistemàtica els materials digitals interactius (MDI) elaborats per editorials comercials, organismes oficials i institucions educatives per a l’àmbit d’educació obligatòria (ensenyament primari i ESO) en les assignatures d’espanyol, anglès i català. Aquests MDI inclouen llibres de text digitals, material per a la pissarra digital interactiva (PDI) i per tablets, iPads, i materials interactius a la web.

En concret, ens interessa la dimensió clau dels MDI: la interactivitat. Partim que la interactivitat és l’element que activa un tipus d’aprenentatge d’acord amb les demandes educatives i socials del moment. No obstant això, considerem que en molts materials existents no s’aprofita el potencial didàctic de la interactivitat que els MDI poden promoure, incloent activitats que propiciïn un aprenentatge interactiu significatiu i per tant desenvolupin el desenvolupament de la competència comunicativa dels alumnes. Així doncs analitzarem la interactivitat dels MDI com a element constitutiu del procés d’aprenentatge, establint criteris per a l’elaboració de futurs MDI i per a la seva valoració per part dels docents amb la intenció del seu ús a les aules. Com a resultat de tot el procés investigativo, és la nostra intenció fer una aportació per a les “bones pràctiques” en l’elaboració de MDI.

Per aconseguir els objectius plantejats s’aplicarà una metodologia de tipus mixt, qualitativa, descriptiu-analítica. Es combinaran tècniques etnogràfiques en l’anàlisi de les entrevistes als responsables de l’edició dels MDI per entendre les implicacions del seu desenvolupament, amb una anàlisi cualitatitivo i quantitatiu a partir de les categories creades per a la descripció i categorització del corpus de MDI.

Aquest treball de recerca té la seva justificació en el marc del programa Escola 2.0 i en la considerable inversió duta a terme pel govern central i les autonomies en equipament, recursos i materials digitals. Aquesta inversió solament contribuirà a la millora de la qualitat de l’educació si els materials digitals creats s’adapten al currículum, als pressupostos pedagògics i didàctics dels centres, i els docents en l’àmbit específic de les llengües, si fomenten la competència comunicativa dels alumnes, inclosa la competència comunicativa digital. A l’aula, els materials són l’eix que vincula el treball d’alumnes i professors i ho posa en relació amb objectius, continguts i avaluació. Per tant, considerem essencial fer una valoració dels MDI de llengua ja existents, així com establir criteris de creació de futurs materials interactius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *