Comissió de recerca

Les funcions de la Comissió de Recerca són:

a) organitzar el serveis necessaris i vetllar pel suport a la recerca en el Centre,

b) proposar despeses anuals o plurianuals en infraestructura per a la recerca,

c) determinar els criteris generals d’assignació d’ajuts a la recerca i suggerir-ne les prioritats,

d) conèixer les propostes de conveni de recerca entre les unitats o professorat vinculat a la Facultat i entitats externes a la Universitat de Barcelona, públiques o privades,

e) informar sobre la creació, modificació o supressió d’instituts o centres de recerca adscrits a la Facultat,

f) totes aquelles delegades per la Junta de Facultat o altres òrgans de govern.

 

Integren la Comissió de Recerca:

recercq

a) el degà o la degana o persona en qui delegui, que la presideix

b) els directors i les directores de Departament o persona en qui deleguin,

c) dos coordinadors o coordinadores representants dels grups de recerca de la Facultat,

d) 1 representant dels o de les ICREA,

e) 1 becari o becària de Recerca

f) l’administrador o administradora de Centre o persona en qui delegui, i

g) el cap o la cap de l’Oficina d’Afers generals del Centre amb veu i sense vot, o persona en qui delegui.