• Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM)
  • El Grup de Recerca ambiental Mediterrània (GRAM) duu a terme recerques ambientals des d’una perspectiva geogràfica que integra el factor humà. Han treballat sobre gestió i percepció social del paisatge i cartografia ambiental; aplicant noves tècniques per l’estudi hidrològic, edafològic i de l’erosió deguda, entre altres, als incendis forestals.

  • Grup de Climatologia
  • El Grup de Climatologia centra la seva activitat investigadora en l’anàlisi de la variabilitat climàtica a diferents escales, incloent el canvi climàtic; l’estudi de les modificacions climàtiques per causes urbanes o l’anàlisi de les precipitacions i sequeres a l’Estat espanyol, entre d’altres.

  • Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)
  • El Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) porta a terme les seves recerques  en el camp de l’Anàlisi Geogràfica Regional a diverses escales i tenen com a objecte d’atenció preferent la política regional i la ordenació del territori.

  • Paisatge i Paleoambients a la Muntanya Mediterrània
  • L’objectiu central del Grup de Recerca Paisatge i Paleoambients a la Muntanya Meiterrània és l’explicació evolutiva del paisatge, particularment en relació als esdeveniments ambientals, prestant atenció a la influència de l’impacte humà i de l’ús del sòl en els ecosistemes del passat.

  • Paleogeoecologia, riscs naturals i gestió ambiental (PaleoRisk)
  • El Grup de Recerca Paleogeoecologia, riscs naturals i gestió ambiental (PaleoRisk) centra la seva investigació en la millor comprensió de l’impacte de les forces externes com el clima o els usos de la terra a llarg termini i els processos d’inundació en els sistemes hidrogràfics.