• Indice Histórico Español
 • Indice Histórico Español (IHE) se centra en la Història d’Espanya, en tots els períodes i temàtiques, realitzats per  especialistes; també inclou una nova secció dedicada a Didàctica de la història.

 • Estudis d’història agrària
 • La Revista Estudis d’història agrària té com a objectiu la investigació de la història del món rural en un sentit ampli interdisciplinari. En les seves pàgines es tracten temes diversos, documents amb una rellevància especial per al coneixement del món rural, articles sobre les investigacions d’història agrària de Catalunya i d’altres àrees de l’Estat i treballs que, pel seu contingut teòric i metodològic, eren interessants de traduir.

 • Pedralbes
 • Pedralbes (ISSN 0211-9587) es publica des de 1981. És la revista d’història moderna més antiga de Catalunya i la segona d’Espanya. La publica el Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona. L’objectiu de la revista és la difusió dels coneixements assolits per noves investigacions. S’ha procurat que cada número compti amb un article invitat de prestigi.
  Des de 1988 la revista recull les ponències i comunicacions que es presenten als Congressos d’Història Moderna de Catalunya que se celebren cada cinc anys. De manera no sistemàtica es publiquen dossier monogràfics. A partir del número 20 la revista compta amb un consell assessor extern format pels catedràtics de l’àrea de coneixement de les universitats de Catalunya, València i Illes Balears.

 • Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental
 • Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental – Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity, la revista del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, ha recorregut des de la seva fundació pel Professor Joan Maluquer de Motes i Nicolau l’any 1965 un llarg camí de trenta quatre volums. Des del volum 35 (2004) el seu àmbit cronològic seguirà essent el de la Prehistòria i l’Antiguitat, en la seva expressió més àmplia. La revista acull treballs definitius o preliminars i síntesis temàtiques, així com la revisió i aplicació de noves metodologies. També es manté, i fins i tot es potencia, l’apartat bibliogràfic. A partir del volum 35 (2004), Pyrenae és una revista semestral, publicant-se cada any un volum que es composa de dos números.

 • DUODA. Estudis de la Diferència Sexual
 • La revista DUODA (ISSN 1697-4506 / ISSN electrònic 1132-6751) es va titular fins al número 30 de 2006: DUODA: revista d’estudis feministes. La revista recull estudis de teoria i altres resultats de la recerca que es produeix dins i fora del Centre de Recerca en Estudis de les Dones Duoda. L’objectiu de la revista és difondre la creació de les dones a l’àmbit universitari i als espais de dones amb els quals el Centre Duoda es troba en contacte. Els seus textos han anat oferint elements clau del pensament de la diferència sexual i de la política del simbòlic. És una de les poques revistes universitàries de pensament feminista que recull les aportacions d’autores d’aquest pensament d’arreu del món i ha estat la revista que ha difòs a l’estat espanyol el pensament italià de la diferència sexual.

 • Cercles
 • Cercles (ISSN 1139-0158) és una revista editada pel Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i els Intel.lectuals (GEHCI), del Departament d’Història Contemporània de la Facultat de Geografia i Història. Es tracta d’una publicació que aprofundeix en els objectius del Grup i que aproxima la rigorositat de continguts amb una pretensió de divulgació de temes d’història contemporània.

 • Boletín americanista
 • El Boletín americanista (ISSN 0520-4100) té per objectiu facilitar el debat interdisciplinari al voltant del passat i present dels països americans. Així tenen cabuda a la publicació les recerques sobre el passat precolombí, la història colonial i la història contemporània de les repúbliques americanes.