CATALÀ

CASTELLANO

ENGLISH

 PRESENTACIÓ
 MEMBRES
 RECERCA
 ACTIVITATS
 PUBLICACIONS
 CONTACTE

     

RECERCA

Grassroots economics: Meaning, project and practice in the pursuit of livelihood

Resum de l'activitat de recerca

Projectes de recerca

Tesis doctorals i treballs d'investigació

Notícies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grassroots economics: Meaning, project and practice in the pursuit of livelihood

Description of project: In Southern Europe promises of wellbeing and social mobility have become elusive since 2008. Economists and policy makers have provided analyses and advised on political action to end the economic crisis, but this has often resulted in greater precarity and unrest. Expert’s accounts are based on mainstream economic models. These models are ‘technical’ and top-down models that largely ignore political, social and cultural dynamics on the ground. Yet social agents are embedded in multiple regimes of value and institutional frames that guide their economic behavior. Four Southern European countries –Portugal, Italy, Greece and Spain— have been selected as research sites. The project investigates grassroots economics by addressing the social, cultural and political environments in which common people make everyday economic decisions. Through an interdisciplinary approach that uses ethnographic fieldwork and comparative analysis, it investigates the interaction between individuals, households and institutions. The aim is to respond to the following questions: 1) How is the value(s) of economic action assessed? How do ordinary people negotiate different moral frameworks in pursuit of a better life? 2) What are the material and ideological conditions of possibility for designing life projects? What are the power geometries that configure distribution patterns and channels for accessing resources? 3) What is the relationship between authoritative models of the economy and the real economic projects and practices of those whose main objective is the pursuit of livelihood? The comparison of grassroots economics with mainstream expert economics will support a theoretically ground-breaking explanatory framework that will shed light on ongoing problems of livelihood insecurity and policy design that are currently left unaddressed by economic policies.

The ERC Advanced Grant: “Grassroots economics: Meaning, project and practice in the pursuit of livelihood”, PI Prof. Susana Narotzky, invites applications for 2 post doctoral positions.

Durant les jornades del 12 de juny de 2013 organitzades pel European Research Council (ERC) i dedicades als guardonats a Espanya, els redactors de Materia van realizar una   entrevista a la PI Susana Narotzky, directora del projecte “Grassroots economics: Meaning, project and practice in the pursuit of livelihood”. Per llegir l'entrevista completa anar aquí.

Resum de l'activitat de recerca

Un primer projecte PB98-1238: "La reciprocidad como recurso humano: el uso de relaciones informales abiertas en los ámbitos de la economía y de la política" va donar lloc a l'European Science Foundation Exploratory Workshop Reciprocity as a Human Resource organitzat per Susana Narotzky (Barcelona 12-15 Setembre 2001). Aquest workshop es va realitzar amb la finalitat de valorar la potencialitat de la reciprocitat com a realitat i com a concepte per guiar polítiques socials i de desenvolupament sostenible a Europa.

El resultat més rellevant d'aquest projecte fou delimitar els àmbits d'instrumentalització de les relacions de reciprocitat i valorar la seva eficiència en termes dels resultats econòmics i polítics pels diferents agents implicats. Vàrem descobrir que si bé els agents tenien tendència a coincidir en els beneficis materials que aportava el recurs a la reciprocitat, la seva valoració en termes de les conseqüències que això tenia per a les relacions personals de sociabilitat i confiança, i fins i tot afectives, era molt dispar. Els agents situats a posicions estructurals econòmiques i polítiques d'autonomia valoraven positivament la instrumentalització de la reciprocitat, mentre que aquells situats a posicions de dependència la valoraven negativament. Això ens va plantejar la necessitat d'estudiar els marcs culturals de la responsabilitat que guiaven les pràctiques dels diferents actors socials.

En el segon projecte BSO2003-06832: "Culturas de la responsabilidad en los ámbitos económico y político: moralidad, reciprocidad y circulación de recursos" (2003-2006) es va plantejar el tema de la producció històrica i social de la responsabilitat. El resultat més rellevant d'aquest projecte va ser mostrar la diversitat de formes d'entendre les responsabilitats mútues que interactuen en una societat, i creen les condicions de possibilitat de l'acció dels subjectes en el marc de o en els marges de les institucions formals. Vàrem descobrir que, en tots els casos, les institucions de l'Estat, l’intercanvi mercantil i el parentiu són els eixos de racionalitat dominants a l'hora d'estructurar la responsabilitat, i que sovint plantegen dilemes conflictius.

El tercer projecte SEJ2007-66633: "Formas de regulación de la responsabilidad económica y política: entre la formalidad y la informalidad" (2007-2010) es proposa estudiar, des d'un enfocament antropològic, de quina manera la societat regula la responsabilitat. A partir de l'anàlisi de situacions en les quals l'àmbit d'adjudicació de responsabilitat no queda clarament instituït per l'ordenament legal, és per això que analitzem els processos de formalització relativa de la interacció social informal.

La nostra hipòtesi és que existeix una relació estructural entre: 1/ la desregulació de certs àmbits d'interacció social (econòmics i polítics); 2/ la indefinició de certs àmbits de responsabilitat (jurídica, social) i 3/ l'intent d'inventar o adaptar processos de formalització que recullin els fenòmens d'indeterminació de l'àmbit de la responsabilitat (sistemes de mediació, de proximitat). Pretenem mostrar que aquests processos formen part de noves formes de governabilitat.

Analitzem els següents àmbits d'interacció social amb l'objectiu de veure com s'articulen els processos formals i informals de regulació social: a) l'adjudicació de la responsabilitat; b) la resolució de conflictes i c) la institucionalització de la governabilitat.

El projecte examina la dialèctica entre la regulació estatal i les pràctiques dels sistemes de producció, aprovisionament i consum regulats de manera informal. Es tracta d'un projecte que cerca desenvolupar conceptes i models que donin elements d'anàlisi i revelin les lògiques subjacents de la interacció social informal i dels models reguladors.

El quart projecte CSO2011-26.843 "Abordar els múltiples aspectes de la sostenibilitat: Polítiques públiques i projectes de vida" [AMAS] (2012-2014) té com a objectiu analitzar el discurs i les pràctiques de la sostenibilitat que els diversos agents socials han desenvolupat en l'última dècada per tal d'avaluar l'eficàcia i coherència dels programes de sostenibilitat. A més, el projecte pretén analitzar el concepte de 'sostenibilitat', qüestionant la seva capacitat com a concepte analític. Abordarem la sostenibilitat des de diferents perspectives: 1) com a concepte que sovint suposa significats contradictoris o ambivalents per als diferents actors socials, ja siguin aquests individus, col·lectius o institucions, 2) en tant pràctica que implementa polítiques que es defineixen pel seu objectiu 'sostenible' i que s'apliquen en contextos locals molt diversos, 3) mentre argument que emmarca les modalitats d'acció dels actors de la societat civil en les seves respostes a les transformacions polítiques i econòmiques de l'entorn.

La hipòtesi que volem explorar és la de que hi ha nombroses ambivalències i contradiccions entre els models i les pràctiques de sostenibilitat dels diferents actors socials. Això al seu torn es converteix en un obstacle per aconseguir l'objectiu de cohesió social i territorial de la Unió Europea, així com d'integració dels objectius econòmic, mediambiental i social de sostenibilitat.

Aquest estudi comparatiu basat en material etnogràfic, documental i estadístic pretén fer una contribució teòrica important a la reflexió sobre sostenibilitat. Pretén transformar els conceptes i les jerarquies que utilitzem per a pensar la sostenibilitat econòmica i social, a través de prestar més atenció a les pràctiques i els significats diversos de justícia social que tenen els diferents actors, tant individuals, com col·lectius i institucionals.

El projecte se centrarà en tres aspectes dels programes de sostenibilitat institucionals: 1) la sostenibilitat econòmica, 2) la sostenibilitat mediambiental, 3) la sostenibilitat social. Aquests tres aspectes apareixen com a objectius econòmic polítics per exemple a l'agenda Europa 2020 com a proposta per a una transformació que respongui entre altres als desafiaments de la "globalització, la pressió sobre els recursos i l'envelliment de la població". 

Tornar al inici

 

Projectes de recerca

Economies Morals i Innovació social en Entorns de Crisis (EMISEC)

 

Ref.: CSO2009-08059-E/SOCI

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Grup d'Estudis sobre Reciprocitat

2010-2012

Mostres i fires d'oficis a l'Empordà

 

Entitat finançadora: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

DOÑATE, Miguel

2009

Baixar a Barcelona

 

Ref.: 2009/ 29720

Entitat finançadora: Institut de Patrimoni Etnològic de Catalunya, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Generalitat de Catalunya

DOÑATE, Miguel i MÁRQUEZ, Raúl

2009

Eco-quariters et expérimentations écologiques en ville: entre dynamiquez participatives et logique des usages. Une étude comparative en France et en Catalogne

 

Entitats responsables: GRAC (Groupe Recherche Action) i COPSAT (Col·lectiu per a la Recerca Social i Autònoma)

Entitat finançadora: Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer de Francia (programa Concertation, Décision, Environnement)

DOÑATE, Miguel; MÁRQUEZ, Raúl i ROMERO, Pablo

2009-2012

Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic and Comparative Approach to Knowledge transmission and livelihood strategies (MEDEA)

 

Ref.: FP7-225670

Entitat finançadora: European Comission

NAROTZKY, Susana; SANZ, Gonzalo; SABATÉ, Irene

2009-2012

Bosnian Bones, Spanish Ghosts: Transitional Justice and Legal Shaping of Memory After Two Modern Conflicts.

 

Ref.: IDEAS-ERC FP7

Entitat finançadora: Senior Research Associate

NAROTZKY, Susana

2009-2013

Ajut de l'Agrupació en Recerca en Humanitats de la Universitat de Barcelona

 

Ref.: 29463

Entitat finançadora: Agrupació de Recerca en Humanitats de la Universitat de Barcelona

NAROTZKY, Susana

2009

Col·loqui Internacional sobre Antropologia de la Responsabilitat

 

Ref.: CSO2009-05657-E/SOCI

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

NAROTZKY, Susana

2009-2010

Mobilitat per a Professors i Investigadors Visitants Sènior (PIV 2008) per al professor Gavin Smith. University of Toronto

 

Ref.: 2008PIV00085

Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya

NAROTZKY, Susana

2009

De cara al mar. Estudi etnogic dels ports de Cambrils i Arenys de Mar i el seu paper en la identitat marítima catalana

 

Entidad financiadora: Institut de Patrimoni Etnològic de Catalunya, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Generalitat de Catalunya, Museu Marítim de Barcelona

DOÑATE, Miguel; ROMERO, Pablo

2008

Accions Complementàries per a projectes de recerca: Workshop Internacional Engaging the Public Debate: Theory and Ethnography across the Disciplines

 

Ref.: CSO2008-00097-E/SOCI

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología

NAROTZKY, Susana

2008

Formes de regulació de la responsabilitat econòmica i política: entre la formalitat i la informalitat

 

Ref.: SEJ2006-15526-C02-01/SOCI

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Grup d'Estudis sobre Reciprocitat

2007-2010

Ajuda per a equipament i infraestructura destinada a l'investigació (PEIR-DGR 2007). Equipament informàtic, tecnologia informàtica i fons bibliogràfic

 

Ref.: 00009

Entitat finançadora: Agència de la Gestió d'Ajudes Universitàries i d'Investigació. Generalitat de Catalunya

Grup de Estudis de la Reciprocitat

2007

Formes de menjar avui. La natura de la modernitat alimentària

 

Ref.: SEJ2006-15526-C02-01/SOCI

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia

BOFILL, Sílvia

2007-2009

L'etnicitat com a recurs per al desenvolupament productiu i per l'aplicabilitat dels drets dels pobles indígenes de l'Equador

 

Ref.: SEJ2007-65746/SOCI

Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència

PALENZUELA, Pablo; BRETÓN, Víctor

2007-2010

Segregació, mobilitat i consum residencial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 

PALOMERA, Jaime

2007-2008

Movimients transfronterers i noves pràctiques ciutadanes a Àfrica i Europa

 

Ref.: SEJ2007-67525/SOCI

ROSÉS, Mariona

2007

Mengem com vivim: els principals determinants socioeconòmics dels comportaments alimentaris

 

Ref.: SEJ2006-15526-C02-01/SOCI

SARKIS, Diana

2007-2008

Gènere, cura i salut. Desigualtats de gènere en els processos de transmissió i adquisició de responsabilitats davant la cura i la seva influència en la salut de les dones a Catalunya

 

Ref.: U-72/06

Entitat finançadora: Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya

BOFILL, Sílvia; ZAFRA, Eva

2006

De l'economia a les mentalitats: reforma agrària, desenvolupament rural i identitat ètnica als Andes

 

Ref.: 2006BE00139

Entitat finançadora: Agència de la Gestió de Ajudes Universitàries i d'Investigació

BRETÓN, Víctor

2006

Comissió de recerca de la Facultat de Geografia e Historia

 

NAROTZKY, Susana

2006

Experiències i processos de participació en el municipi de Vielha-Mijaran

 

Entitat finançadora: Ajuntament Vielha-Mijaran

SARKIS, Diana

2006

Vellesa i soledat al Poble Sec. Les dimensions socials del menjar

 

Entitat finançadora: Departament de Cultura de la Generalitat Catalunya

BOFILL, Sílvia

2005

Les moralitats de la cura amb relació als processos d'envelliment a la ciutat de Barcelona

 

Ref.: 2005/ 02349

Entitat finançadora: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

BOFILL, Sílvia

2005

Espai Virtual Docent i Investigador Iberoamericà (EVDIIA)

 

Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida ’La Paeria’ / DILE - Diputació Provincial de Lleida / FXCB - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

BRETÓN, Víctor

2005

De la cacera a la transhumància: la vida prehistòrica en la alta montanya al Pallars Sobirà

 

Entitat finançadora: Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente

SARKIS, Diana

2005

Bembea: Estratègies contra el racisme i la xenofòbia

 

 

Ref.: ES-ES20040093 

Entitat finançadora: Fondo Social Europeo. CEIPAM

SANZ, Gonçal

2004-2007

Food in Later Life. Choosing foods, eating mealssustaining independence and quality of life in older people

 

Ref.: QLK1CT200202447

Entintat finançadora: DRCE - Direcció General de Recerca de la Comissió Europea

BOFILL, Sílvia

2003-2005

Capital social, etnicitat i desenvolupament rural als Andes: el cas de les organitzacions indígenes de las terres altes de l'Equador

 

Ref.: 2002BEAI400188

Entitat finançadora: DURS - Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya)

BRETÓN, Víctor

2003

L'emigració com un nou motor de desenvolupament de les àrees rurals del l'Equador. Mecanismes per a vehicular las remeses dels emigrants amb els projectes de desenvolupament de les agències internacionals i les ONGs

 

Ref.: A/1050/03

Entitat finançadora: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

BRETÓN, Víctor

2003-2006

Cultures de la responsabilitat en els àmbits econòmic i polític: moralitat, reciprocitat i circulació de recursos

 

Ref.: BSO2003-06832

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología

NAROTZKY, Susana

2003-2006

Les migracions llatinoamericanes a Catalunya i Andorra. Mercat de treball, sistemes assistencials, inserció social i dificultats per a la comunicació intercultural

 

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología

BRETÓN, Víctor

2002-2004

Desenvolupament rural, sostenibilitat i capital social. El paper de las organitzacions socials i de la cooperació al desenvolupament als andes equatorians

 

Entitat finançadora: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica

BRETÓN, Víctor

2001-2003

Exili i Memòria: la URSS i Espanya

 

Universitat de Barcelona

MÁRQUEZ, Raúl

2001-2003

Nexes: Estratègies contra el racisme y la xenofòbia

 

Ref.: 033605

Entitat finançadora: CEPAIM-Fondo Social Europeo

SANZ, Gonçal

2001-2004

Exploratory Workshop: Reciprocity as a Human Resource

 

Entitat finançadora: European Science Foundation

NAROTZKY, Susana

2000-2001

La reciprocitat com a recurs humà: l'ús de relacions informals obertes en els àmbits de la economia i de la política

 

Ref.: PB98-1238

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia

NAROTZKY, Susana

1999-2002

Regulatory regimes and marginalized memories: the case of Spain

 

Entitat finançadora: SSHRC Canadà

SMITH, Gavin

2003-2006

The changing social production of space and place: a relational ethnography in southwest Europe

 

Entitat finançadora: SSHRC Canadà

SMITH, Gavin

2007-2010

Tornar al inici

 

Tesis doctorals i treballs d'investigació

Tesis defensades

 Sílvia BOFILL POCH (2003) Director Dr. Ignasi Terradas

 

El bosque político. Los avatares de la construcción de una comunidad modelo (San Juan Nuevo, Michoacán, 1981-2001), Apte Cum Laude per unanimitat. La Dra. Sílvia Bofill és professora titular del Departament d’Antropologia Social, Història de Amèrica i Àfrica de la Universitat de Barcelona.

 Sílvia GÓMEZ MESTRE (2003) Director Dr. Ignasi Terradas

 

Ordre i conflicte en terres de frontera: Antropologia històrica de les pràctiques jurídic-socials. El dret penal al Vallespir (S.XIX), Apte Cum Laude per Unanimitat. En la actualitat, la Dra. Sílvia Gómez és beneficiària d’un contracte del programa Juan de la Cierva en la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Jaume FRANQUESA BARTOLOMÉ (2005) Directora Dra. Susana Narotzky

 

Sa Calatrava mon amour. Etnografia d’un barri atrapat en la geografia del capital. Excel·lent Cum Laude i Premi Extraordinari. És investigador postdoctoral (University of Toronto) i Assistant Professor (State University of New York - Buffalo)

 Irene SABATÉ MURIEL (2009) Directora Dra. Susana Narotzky

 

Ein Zuhause. Etnografia del aprovisionament de vivenda en el barri berlinès de Friedrichshain. Excel·lent Cum Laude i Premi Extraordinari. Actualment Irene Sabaté és investigadora postdoctoral dins del projecte de recerca MEDEA finançat per la Unió Europea.

 Raúl MÁRQUEZ PORRAS (2010) Director/a Dr.Ignasi Terradas i Cristina Larrea)

 

Propietat, temps i treball. El dret a posseir i la història d’una ocupació en Salvador de Bahía. Excel·lent Cum Laude i Premi Extraordinari. És professor associat de la Universitat de Barcelona

Tornar al inici

 

Tesis en curs inscrites

 Miguel DOÑATE SASTRE (director Dr. Ignasi Terradas)

 

Dret consuetudinari contractual en la Còrsega rural: canvis i persistències

 Pilar GONZÁLEZ PIN (directora Dra. Silvia Bofill)

 

Continuïtats i canvis en las relacions de gènere i transgeneracionals i el seu impacte en les xarxes socials de les persones inmigrades d'origen equatorià

 Martin LUNDSTEEN (directora Dra. Susana Narotzky)

 

Salt, el laboratorio social de Cataluña. Sostenibilidad social y diversidad cultural

 Lídia MONTESINOS LLINARES (director Dr. Ignasi Terradas Saborit)

 

El dret viscut en una comunitat del nord de Navarra

 Núria MORELLÓ CALAFELL (directora Dra. Susana Narotzky, codir. Dr. Víctor Bretón)

 

Sistemes de treball migratori i comunitats rurals a Colòmbia. Codesenvolupament o control social?

 Janialy ORTIZ CAMACHO (directores Dra. Susana Narotzky i Dra. Sílvia Bofill)

 

L'especial en la meva comunitat: acció col·lectiva, estat i capital social en Puerto Rico

 Jaime PALOMERA ZAIDEL (directora Dra. Susana Narotzky)

 

Els moviments socials com a reguladors de conflictes locals en la perifèria urbana

 Pablo ROMERO NOGUERA (director Dr. Ignasi Terradas)

 

Conflictes vindicatius i composicions en Sardenya

 Mariona ROSÉS TUBAU (director Dr. Ignasi Terradas)

 

Conflictes i articulacions entre dret local i dret estatal a Madagascar. Institucions i pràctiques de les comunitats rurals del fokontany d'Iharagnany Est

 Diana SARKIS FERNÁNDEZ (directors Dra. Susana Narotzky i Dr. Jesús Contreras)

 

Les experiències socials de les dones del Khereibet en tant que treballadores (costa Síria, 1945-1975)

 Elisa WIENER (directora Dra. Sílvia Bofill)

 

Nuevas formas de acceso y distribución de recursos entre gobierno local y comunidades campesinas: una aproximación desde la etnicidad y la territorialidad para entender la gobernabilidad en la zona andina del Perú

Tornar al inici

 

Tesis per inscriure (pendents de completar el DEA)

 Elena MAMOULAKI (director Dr. Ignasi Terradas)

 

Les relacions entre exiliats i autòctons durant la guerra civil grega en la illa de Icària

Notícies

"La revolució de la ruana" Núria Morelló Calafell escriu a La Directa sobre l'aturada agrària a Colombia

 

 

Tornar al inici

 

GER Grup d’Estudis sobre Reciprocitat

Departament d’Antropologia Cultural i d'Història d'Amèrica i Àfrica 

Facultat de Geografia i Història   Universitat de Barcelona

Montalegre 6-8 08001 Barcelona   Tel. 934037758   Fax 934037774 

reciprocitat(at)ub.edu

 

 

Sota llicència de Creative Commons

Actualització 29 sep 2013