criteris

old-globe

Nou web de la Comissió de Toponímia

La Comissió de Toponímia, òrgan encarregat de la fixació oficial dels topònims de Catalunya, ha creat un espai web en què recull i posa ordre a la documentació oficial sobre toponímia catalana. El web s’estructura en sis apartats: La Comissió de Toponímia (descripció, funcions i organització). Normativa (recull de lleis i decrets relacionats amb toponímia i retolació). […]
senyalitzacio

Toponímia catalana: criteris

Més enllà de les fonts de consulta dels noms oficials dels municipis catalans, hi ha un parell d’obres breus que expliquen els criteris que cal seguir en les denominacions de la toponímia menor i en aspectes de retolació viària o senyalització. L’obra més rellevant és Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal, de la Comissió de Toponímia de la Generalitat, que recull tant els criteris de denominació i de fixació dels noms de municipis, barris, urbanitzacions, polígons industrials, vies urbanes, equipaments, masies i accidents geogràfics, com els criteris d’escriptura i retolació pel que fa a abreviacions, accentuació, aglutinació, majúscules i minúscules, i puntuació. […]

Sens dubte

El Sens dubte és el portal de consultes lingüístiques i terminològiques dels Serveis Lingüístics de la UB. Està en funcionament des de final del 2007 i ja ha rebut més de 3.400 consultes. Aquest portal està pensat per donar resposta a dues necessitats: a) facilitar als membres de la comunitat universitària l’accés al servei de consultes lingüístiques dels Serveis Lingüístics perquè, mitjançant el formulari, puguin plantejar qualsevol dubte lingüístic o terminològic que tinguin, i b) recollir totes les decisions puntuals preses pels tècnics i col·laboradors dels Serveis Lingüístics durant el desenvolupament habitual de la seva professió. […]

Primera publicació: 25 de juny de 2009

Sobre els usos lingüístics en la traducció de programari

El criteri Localització de productes informàtics recull algunes orientacions lingüístiques i terminològiques per a la creació o traducció de productes informàtics en català. El TERMCAT va publicar aquest criteri el 2011 però des de 1997 ja difonia al web unes línies generals sobre la llengua de la localització. La qüestió lingüística més tractada i comentada en la localització en català és, des de l’inici de l’establiment d’aquestes recomanacions, la que fa referència a quina fórmula s’utilitza quan, en el context digital, el programa i l’usuari intercanvien informació (vegeu l’apartat 1.1.3 del criteri); aquests intercanvis s’han considerat tradicionalment ordres que l’usuari dóna a la màquina, expressades en imperatiu («desa els canvis»), però també serien susceptibles de ser interpretats com a opcions disponibles pel programa que l’usuari tria d’executar, en infinitiu («desar els canvis»). […]

Marta Grané Franch
Cap de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del TERMCAT

«Els tractaments protocol·laris», al CUB

Els tractaments protocol·laris és un dels capítols del llenguatge administratiu que més ha evolucionat, fins al punt que la tendència actual és suprimir-los sistemàticament de la documentació quotidiana, per afavorir la concisió, la claredat i el to democràtic, característiques que defineixen un llenguatge modern i igualitari. Les formes tradicionals de tractament protocol·lari es reserven, doncs, per a documents o situacions molt solemnes, com ara un saluda o un acte d’investidura de doctor honoris causa. […]
accessible

Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat l’Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English (Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès), una publicació que es presenta tant en paper com en línia. El Manual respon al repte de garantir la qualitat i la coherència dels documents que les universitats de la Xarxa Vives publiquen en anglès. […]

L’Optimot i els noms de països

L’Optimot és un d’aquells recursos que gairebé no necessiten presentació. Potser per això encara no li havíem dedicat cap apunt. Però l’Optimot és un recurs viu, que va evolucionant i, per tant, convé estar alerta de les novetats que presenta. L’Optimot és un servei de la Direcció General de Política Lingüística que permet consultar de manera integrada diferents fonts, entre les quals cal destacar el DIEC, el Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-català (4a edició) d’Enciclopèdia Catalana i els diccionaris terminològics del TERMCAT. […]

Cuina lingüística per a químics

En el marc dels actes de celebració de Sant Jordi a la Facultat de Química, s’ha presentat la Cuina lingüística per a químics, un web que els Serveis Lingüístics de la UB hem elaborat amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat dels textos de l’àmbit de la química en català. […]

20 recomanacions per redactar bé

Els Serveis Lingüístics presenten 20 recomanacions per redactar bé. Guia breu per redactar continguts acadèmics amb els estàndards de qualitat interuniversitària. Aquesta guia, redactada conjuntament amb altres serveis lingüístics d’universitats catalanes, té dos grans objectius. El primer objectiu és sensibilitzar les persones que redacten continguts acadèmics (sobretot en format web) sobre la importància que els textos estiguin ben escrits —entre altres coses perquè la Generalitat de Catalunya els avalua i això té un reflex econòmic. […]

«Els nombres»: un nou capítol del CUB

El CUB estrena un nou capítol de criteris lingüístics amb la publicació d’«Els nombres», sobre l’escriptura dels numerals. «És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»? […]