RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent al campus Bellvitge

EL PROJECTE RIMDA

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica ha dissenyat el programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), per oferir solucions que permetin donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i que fomentin la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

El projecte contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència universitària.

Es tracta d'elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació docent de manera que la seva experimentació (recerca) redundi en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. 

En síntesi, aquest projecte integra la formació i la innovació  docent amb la recerca i documentació dels processos docents innovadors.  Plantejar la posada en pràctica de les innovacions  com un procés d'indagació i exigir la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències  requerides  per a la millora de la qualitat docent.

 EL PROJECTE RIMDA AL CAMPUS BELLVITGE

 A partir de les inquietuds i demandes detectades entre el professorat del Campus Bellvitge, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que integra els ensenyaments de Medicina, Odontologia, Infermeria i Podologia, s'han identificat set línies d’innovació docent: ABP, Classe inversa (modalitat JiTT i TBL), Gamificació, Portafoli electrònic, Simulació avaluativa (ACOE) i Simulació formativa.

Professors especialistes en aquestes metodologies  assessoraran als diferents grups de professors combinant estratègies formatives com el Lesson Study, la Supervisió Clínica o l’assessorament reflexiu, en les que seran formats pel programa RIMDA.  Es documentaran convenientment els processos innovadors d’ensenyament-aprenentatge i es prepararan articles científics que s’enviaran a revistes d’impacte del camp de l’educació superior. Al final del programa s’invitarà als professors participants a actuar com a  assessors  en noves edicions del programa.

Programa RIMDA (Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprentatge)

Presentació dels serveis del Programa RIMDA per a PDI implicat
Projectes d'Innovació / Grups d'Innovació / Ajuts per difusió
2 de novembre de 2017. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Campus Bellvitge
Més informació a http://rimda.ub.edu (rimda@ub.edu)

Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica