Èpoques geològiques i fòssils: com gamificar-ho a l’aula

Es pretén gamificar una part de la docència de l’assignatura de Paleontologia (2on del Grau en Geologia), que és feixuga d’aprendre per part dels estudiants, com és l’aprenentatge de les èpoques geològiques (que utilitzaran al llarg dels estudis de grau i en la seva vida professional) i els fòssils característics en cada una d’elles, que els ajudaran a datar les roques que els contenen.

Per això és pretén dissenyar un tauler quadrat amb 32 caselles (annex 1), una per cada època geològica que s’estructurarà en 4 períodes:  Precambrià, Paleozoic, Mesozoic i Cenozoic. En cada casella els estudiants tindran que contestar preguntes de fòssils o moment s clau en l’evolució de la Biosfera segons els períodes, tot seguint un conjunt de normes i paranys, per aconseguir finalitzar el joc desprès de recórrer el tauler 3 vegades i havent tingut que aconseguir diversos privilegis. S’establirà un rànquing i es pretén “premiar” almenys al 25% dels estudiants que hi participin.

Encara que sembla que és una proposta centrada en el desenvolupament de materials o recursos docents, forma part d’un canvi en la filosofia de l’aprenentatge de l’assignatura que comencem a impartir el curs vinent, a més de voler gamificar una part de l’assignatura, també es pretén desenvolupar una altra part en base a projectes.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Em comprovat que els coneixements que es transmeten actualment a l’assignatura “Paleontologia” de segon curs, no són recordats i per tant no poden ser utilitzats en l’assignatura de quart “Geologia Històrica i Regional”, una assignatura de síntesi al final dels estudis de grau. La metodologia en què s’imparteixen actualment aquests coneixement és la classe magistral i unes pràctiques de gabinet i sortides de camp.

Cal dissenyar un recurs que permeti aplicar realment gamificació, per això caldrà que compleixi un conjunt de requisits com: 1) que els estudiants de l’assignatura participin i competeixin entre ells, 2) que existeixin unes bases clares del joc, i 3) un objectiu (o premi) a aconseguir, per part de l’estudiant.

El recurs que es pretén desenvolupar ha de ser divertit i adequat al major nombre de les quatre tipologies de jugadors possibles, i ha de tenir una recompensa clara que permeti captar l’atenció dels estudiants. Ha de crear una experiència que faciliti la memorització i comprensió de conceptes i matèries que el professor contemplem com a objectiu.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/023
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Xavier Delclós Martínez
Participants: 
Carles Martín Closas
Ensenyament/s: 
Grau de Geologia
Assignatures implicades: 
Paleontologia