Ús de noves tecnologies vinculades a l’aula de microscòpia de la Facultat de Biologia per a l’estudi de l’estructura i funció del múscul potenciant el treball col·laboratiu, el debat entre iguals i la capacitat de divulgació

La proposta pretén millorar la metodologia pràctica sobre l'aprenentatge de l’estructura i funció del múscul, per complementar el bloc temàtic sobre la locomoció animal i migració on els músculs juguen un paper molt important. El teixit muscular és d’especial rellevància en Fisiologia Animal perquè determina les relacions amb l’entorn i la capacitat funcional de l’animal. L’aula de microscòpia (Aula Motic M10), posada en funcionament el curs passat, ofereix múltiples possibilitats per a l’autoaprenentatge a partir de l’estudi de mostres histològiques. En el nostre cas usaríem múscul esquelètic de vertebrats amb diferents patrons de locomoció. El sistema permet a l’alumnat treballar en parelles i alhora establir debats amb tot el grup-classe i amb el professorat a partir de la pantalla general en la que es mostren totes les imatges dels microscopis de l’aula. Els microscopis i la wifi de l’aula estan configurats per a que els estudiants visionin i obtinguin fotografies de les imatges que estan veient en el microscopi al seu smartphone i d’aquí enviar-les al correu electrònic o a les xarxes socials. Com a sistema de difusió i intercanvi del material obtingut a la pràctica s’utilitzarà Instagram per crear un fòrum (“Múscul: Ciència i Art”). Amb aquest fòrum es pretén engrescar a l’alumnat amb la participació en un concurs fotogràfic, creat ad hoc, per estimular la seva creativitat de disseny, obtenint imatges de microscòpia relacionades amb els temes de la Fisiologia muscular i cardiovascular treballats a les classes teòriques i pràctiques.

Per desenvolupar la pràctica a l’aula, el professorat proporcionarà diferents mostres histològiques obtingudes al nostre laboratori i tenyides amb diferents tècniques histoquímiques de referència. Aquestes tècniques permeten identificar la forma i funció dels diferents tipus de fibres i la seva vascularització sanguínia. Per tal que els estudiants coneguin, de manera autoguiada, les diferents metodologies que permeten l’obtenció dels talls, les tincions del teixit i la identificació de les fibres, s’utilitzaran les eines d’autoaprenentatge i avaluació (formativa i acreditativa) de la Lliçó i Qüestionari del Moodle-UB al Campus Virtual. A l’aula de microscòpia, a partir d’una pauta d’observació i recollida d’informació dels diferents talls, l’alumnat haurà d´identificar, fotografiar i interpretar les diferències entre músculs locomotors (pota, pectoral i cua) de diferents animals (rata, cotorra i llobarro) per integrar el què han après a les classes teòriques amb les observacions a la pràctica. Les assignatures on es pretén desenvolupar aquest projecte són d’ensenyaments diferents (Graus de Biologia, Ciències Ambientals i Ciències del Mar). El grau d’aprofundiment i les activitats d’aprenentatge s’adaptaran segons l’assignatura i el nivell, variant el nombre de paràmetres i les anàlisis a dur a terme. En tots els casos, les competències i procediments que es treballaran seran els mateixos, tot i que els objectius i els resultats d’aprenentatge puguin ser diferents, segons està especificat als diferents Plans Docents.