Ús del portafoli electrònic com a eina digital d’aprenentatge i avaluació a la formació de mestres i pedagogs

El portafoli electrònic es planteja com un instrument d'avaluació, alternatiu a mètodes tradicionals, que possibilita integrar el procés d'ensenyament i aprenentatge en el seu conjunt. Combinant eines tecnològiques el portafoli permet el seguiment i suport del procés d'aprenentatge de l'estudiant, incrementant la reflexió, la crítica, l'experimentació i investigació.

El portafolis electrònic permet al docent crear una col·lecció organitzada de materials, penjar proves i recollir evidències d’aprenentatge per fer una avaluació continuada i per acreditativa; a la vegada que permet a l’estudiant arxivar o guardar les seves feines organitzadament, reflexionar i fer autoaprenentatge i anàlisi crític del seu desenvolupament. També els hi permet poder compartir el seu material com si fos un xarxa social per relacionar-se entre altres i treballar de manera col·laborativa perquè Mahara inclou  blocs, un constructor de CV, un  gestor d’arxius i eines que ajuden a l’usuari a crear pàgines web del seu portafolis perquè pugui ser visualitzar per altres.

Com a punts forts de l’eina portafolis digital cal dir que es tracta d’una eina creativa que fomenta la creativitat, permet diversitat  de formats, és pot fer difusió amb facilitat i tota la informació que enregistrada.               

Autors com Jones (2008)[1], Barrett (2009)[2], en altres, distingeixen diferents tipus d'usos del portafoli electrònic. A efectes de la innovació, el projecte planteja implementar el portafoli electrònic des de dos enfocaments:

-          Com a avaluació centrada en el producte

-          Com  a aprenentatge centrat en el procés

Així doncs, el portafoli electrònic s'utilitzarà tant com a estratègia per valorar l'acompliment de l'estudiant i consecució dels aprenentatges establerts en cadascuna de les assignatures mitjançant el lliurament d'evidències en finalitzar el curs; i, com a estratègia d'aprenentatge i avaluació per afavorir processos reflexius i crítics a través de tutories i treballs reflexius a llarg de tot el curs.

Aquestes dues innovacions ens permetran analitzar, a través d'una estratègia d'investigació comparativa, els efectes i propietats de cadascuna de les experiències, ajudant a oferir orientacions i instruments més complets que facilitin la utilització del portafoli electrònic en l'ensenyament universitari.

Aquest projecte es centra en incorporar una nova metodologia docent que es recolza en eines tecnològiques per fer més eficient l’aprenentatge del estudiants. No és en cap cas un repositori no els alumnes facin servir aquesta eina no més per lliurar el treball que fins ara feien a l'aula.

Accions més destacades:

Estudi i anàlisi dels referents teòrics vinculats a l'ús del portafoli electrònic.
Disseny i estructuració en el marc de les diferents assignatures de la implementació del portafoli electrònic en les seves dues modalitats (aprenentatge i avaluació), i determinar la funció de cadascuna d'elles.
Formar el conjunt del professorat implicat en la utilització del portafoli electrònic, i especialment, en avaluació formativa, així com també l'aprofitament de l'aplicació Mahara (aplicació web de portafolis digital)
Disseny de les pautes que comptarà el portafoli electrònic i elaboració de materials.
Implementació de l'ús del portafoli a l'aula (presentació a l'alumne, objectius formatius, evidències, tutories, sistema d'avaluació i rúbrica)
Elaboració d'instruments de recollida d'informació
Recollida i anàlisi de resultats
Anàlisi comparativa de les experiències i els seus resultats
Elaboració de l'informe final dels resultats i propostes de millora per a properes accions
Difusió dels resultats en diferents plataformes i publicacions

[1] Jones,S. (2008). El portfolios and how they can support Personalisation. Improving learning through technology. UK: Becta.

[2] Barrett, H. (2009). Equilibrio entre los diferentes elementos del ePortafolio.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Dissenyar, implementar i analitzar la utilització del portafoli electrònic com a eina d'aprenentatge i avaluació, al voltant de les dues modalitats de procés i producte.

a) Realitzar una revisió sistemàtica de la literatura científica dels referents teòrics i bones pràctiques vinculades a l'ús del portafoli electrònic a l'aula
b) Dissenyar i estructurar en el marc de les diferents assignatures la implementació del portafoli electrònic en les seves dues modalitats (aprenentatge i avaluació), i determinar la funció de cadascuna d'elles

2. Identificar i definir estratègies d'ensenyament i aprenentatge reeixides, així com també intervencions docents i recursos per aconseguir els objectius plantejats.

a) Realitzar formació interna del professorat implicat per aprofundir en portafoli electrònic i en la aplicació Mahara
b) Dissenyar i elaborar pautes i directrius per a la seva aplicació a l'aula
 

3. Implementar la innovació docent

a) Fomentar l’aprenentatge actiu i cooperatiu implicant a l’estudiant en el seu propi procés d’aprenentatge.
b) Fomentar el pensament crític i creatiu de l’estudiant.
c) Utilitzar el portafoli electrònic com a eina d’aprenentatge  i avaluació, al voltant de les dues modalitats de procés i producte.

 4. Recollir evidències i difondre-les:

a) Elaborar instruments de recollida d'informació orientats a valorar l'impacte i utilitat de la proposta.
b) Aplicar instruments de recollida de dades.
c) Analitzar resultats i elaborar informes interns.
d) Analitzar i elaborar informe final.
e) Difondre els resultats en diferents plataformes i publicacions especialitzades

Codi del projecte: 
2018PID-UB/016
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Mentado Labao, Trinidad Y.
Participants: 
Francesc Imbernon Muñoz
Paulino Carnicero Duque
José Luis Medina Moya
Serafín Antúnez Marcos
Susana Aránega Español
Beatriz Jarauta Borrasca
Zoia Bozu
Núria Serrat Antolí
Gabriel Hervás Nicolás
Isaac Calduch Pérez
María Teresa Colén Riau
Leyla Castro González
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Pedagogia
Grau Primària
Màster d’Investigació i canvi educatiu
Assignatures implicades: 
Sistema Educatiu i Organització Escolar
Disseny, desenvolupament i avaluació de la formació
Organització i Gestió d’Institucions Educatives
Administració pública, planificació i supervisió educatives
Sabers pedagògics i formació del professorat