ABP de Medicina Bucal en pacients mèdicament compromes

Elaboració per grups  ( de 4-5 estudiants) de un treball que s´exposará a clase durant 20 minuts, com a màxim. Es desenvolupara en format de ABP (Aprenentatge basat en problemes). Cada quince dies es realitzará la tasca encomenada en grups tutelat per els responsables. El primer dia es presentará un cas problema i a partir d’aquí s'iniciará una primera reunió amb la cerca dels punts coneguts, de la pluja d’deas, de la necesitat de buscar informació no coneguda, de quina forma i establir un pla de treball, que tots els integrants del grup tenen que obtindre per posar en comú la seguent sessió. La durada d’aquestas sesions será d’una hora. Al finalitzar el cas amb totes les dades articulades en forma de treball s’entregarán als responsables, i els dos darrers dies, previs a la proba objectiva es fará la presentació entre tots els participants del grup, amb la durada referida anteriorment.

Els treballs serán evaluats el dia de l´exposició per els companys i professors. La nota obtinguda será la mitja de la puntuació feta per els companys i els professors.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. El alumne haurà de buscar coneixements adquirits per poder entendre el quadre clinic que se li presenta.

2. El alumne haurà de relacionar coneixements i saber quines mancances tè i ser capaç de buscar la información que el durà a la sol-lució del           probleme.

3. Un cop diagnosticat el problema sabé el estat actual del mateix.

4. El alumne ha de ser capaç de inter-relacionar diferents problemes amb similitud al que se li presenten i buscar les diferencies que els defineixe’n.

5. El alumne ha de saber quines eines diagnostiques té al seu abast per arrivar a definir la situación plantejada.

6. El alumne ha de propossar tractaments adients al problema exposat amb ordre de preferencia.

7. Els alumnes han de ser capaços de treballar en grup, asumint les responsabilitats del treball en equip.

8. Els grups han de funcionar de forma autònoma i eficaç.

9. Els integrants del grup han de evaluar la tasca propia i la dels seus companys.

10. El alumne ha de ser capaç d'exposar al devan dels seus companys tota la tasca realitzada i defendre el treball fet.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B04
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Jane Salas, Enrique
Participants: 
José López López
Albert Estrugo Devesa
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Medicina Bucal en el Pacient Mèdicament Compromès
Linies d'innovació: