ABP en la pràctica de l'odontologia preventiva

Els alumnes matriculats a l’assignatura dediquen un torn setmanal de 4h a fer pràctiques de l’assignatura.  Alternativament, aquest torn es porta a terme en l’Hospital Odontològic en forma pràctica clínica pròpiament dita  o en forma seminari/taller de preclínica.  És durant aquesta última activitat que es dedicaria una part del temps (2h) a fer el ABP.

Planificació de l’activitat curs 2017-18: Durant aquest curs acadèmic es faria una prova pilot on 22 alumnes treballaran en la metodologia ABP per adquirir i treballar de forma integrada els coneixements treballats a la llarg del semestre.

Dia 1.- El tutor explica el projecte, planteja el problema i defineix grups de treball de 5-6 alumnes per grup.  Cada grup organitza els rols dels membres i es distribueix les tasques i feines per aconseguir resoldre el problema plantejat pel tutor. El tutor per  la seva banda observa i monitoritza la dinàmica del grup, i es mostra disponible per aclarir dubtes al grup.

Dia 2.-  Posta en comú de la feina de cada membre i es comença a integrar la informació de cadascú per detectar les mancances i preparar el document final i l’exposició oral. El tutor de nou observa i monitoritza dinàmica i fa suggeriments sobre els primers resultats del treball final.

Dia 3.- Presentació de la resolució del problema: exposició oral i entrega del treball per escrit.  El tutor fa una retroalimentació al grup amb la seva valoració del punts forts i febles del resultat.  El tutor passa una enquesta als membres del grup per valorar la seva opinió sobre l'activitat i el grup de satisfacció.

Planificació de l’activitat el curs 2018-19:

El curs 2018-19 es preveu fer l’activitat de la mateixa manera però amb el 50% dels alumnes matriculats.

Planificació de l’activitat el curs 2019-20:

Incorporar l'activitat ABP al pla docent de l’assignatura com a metodologia per tots els alumnes matriculats

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’alumnat que accedeix actualment al Grau d’Odontologia prové en un 50% aproximadament del batxillerat i selectivitat i un altre 50% prèviament han cursat (independentment de la formació anterior) un CFGS en l’àmbit salut  i que sovint  ja està incorporat al mercat laboral.   En tots dos casos són alumnes amb una motivació molt clara cap a la vessant assistencial de la professió de dentista.  Tot i això, els hi cal assolir una sòlida base de competències tant clíniques com científiques  per fer una pràctica basada en l’evidència i fomentar la formació continuada a la llarg de la vida professional.

D’acord a l’argument explicat anteriorment, en alguns dels alumnes apreciem manca de competències clíniques i en altres, manca de competències en l’àmbit científic.  Des de fa uns anys, també detectem de forma preocupant una poca assistència a certes activitats presencials no obligatòries (classes magistrals) i una manca de preparació prèvia per les sessions pràctiques no relacionades directament amb la pràctica clínica; inclús en aquest cas, cal una preparació que va més enllà de la mera execució de protocols que pugui proporcionar el tutor (essencials en la formació dels futurs dentistes). Una activitat que es basi en el treball en equip i que impliqui posar en valor els punts forts de cada individu pot ser enriquidor i motivador per els participants. Tanmateix, les assignatures que s'imparteixen els primers semestres de l'ensenyament (com ara aquesta), tenim una gran responsabilitat en la formació bàsica dels futurs professionals.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B46
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Martinez Lizan, Isabel Maria
Participants: 
Angels Garcia Pereiro
Meritxell Calatayud
Cristina Nevot
German Pareja
Angels Jimenez Morera
Valentina Muñoz
Maria Terrades
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Odontologia Preventiva i Comunitària
Linies d'innovació: