Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dur a terme una millora en la consolidació de les competències transversals del grau i específiques de l’assignatura a partir d’activitats d’aprenentatge diverses.

Aquest objectiu general dona lloc a diferents objectius específics:

- Crear una carpeta d’aprenentatge on line com a eina per a l’aprenentatge reflexiu, crític i experimental.

- Definir una activitat formativa-reflexiva basada en les competències següents: “adquirir capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques” (competència transversal UB) i “reconèixer els principis ètics, les responsabilitats legals i l’exercici de la professió de dietista-nutricionista” (competència específica per al grau de NHD).

- Crear dues activitats a partir de la competència específica “Identificar els límits de la professió i les seves competències” basades en una activitat formativa-reflexiva i en una activitat de presentació oral de “competències per àmbits”.

- Establir els mecanismes i dissenyar els instruments d’avaluació per a cada una d’aquestes activitats.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/020
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Urpi Sarda, Mireia
Participants: 
Xavier Torrado Prat, Concepció Amat Miralles, Cristina Andres Lacueva, Andreu Farran Codina, Montserrat Illan Villanueva, Maria Antonia Lizarraga Dallo, Rafael Llorach Asunción
Ensenyament/s: 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Assignatures implicades: 
Pràctiques Externes