Adquisició de competències transversals i classe inversa

El Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial imparteix docència als graus d’ADE i Economia a primer curs del grau amb una assignatura molt semblant: Història Econòmica / Història Econòmica Mundial. Aquesta assignatura involucra a una gran part de professors/es del Departament i es desenvolupa amb el criteri de classes expositives i classes pràctiques que introdueixen un ventall d’activitats. L’actuació que es proposa en aquest projecte està orientada a incorporar metodologies actives, específicament la classe inversa, amb la voluntat de mesurar si aquesta metodologia permet millorar la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, una de les competències transversals de la UB associada a les dues assignatures, i incrementar la percepció dels estudiants de com aprenen i que atenguin a la importància de la seva responsabilitat en els seus estudis, entenent la responsabilitat com l’autonomia de l’estudiant per arribar a aconseguir els seus reptes.

En relació a la metodologia de classe inversa, els membres participants del GIDHEPSUB hem acordat incorporar a la nostra docència aquesta metodologia amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge de continguts i l'adquisició de la competència transversal que es treballarà. Hi haurà també grups de control on es mantindrà la docència sense canvis. En els grups on s'introduirà aquesta metodologia es farà a partir de fomentar el treball autònom de l'estudiant abans de classe, exercicis que permetin valorar aquest treball i l'aprenentatge adquirit, les explicacions del professorat per clarificar i enfortir els conceptes i d'una série d'enquestes que ens permetran obtenir informació sobre la percepció de l'aprenentatge que han fet els estudiants. 

La capacitat d'aprenentatge i responsabilitat inclou: capacitat d'anàlisi i síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, capacitat i prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions (competències transversals de la UB aprovades pel Consell de Govern d'abril de 2008). Aquesta competència recull, doncs, un conjunt d'habilitats que han estat avaluades com requerides dins del mercat laboral tal com: raonament analític, presa de decisions, iniciativa personal ... (John Arnold ,John Loan-Clarke,Amanda Harrington &Cathy Hart (1999): "Students' perceptions of competence development in undergraduate business-related degrees". Vol. 24, n. 1, p 43-59).

Encara que hi ha professors/res que ja utilitzen metodologies actives en la seva docència, en aquest projecte volem extendre-las per tal de poder mesurar si utilitzar instruments de classe inversa millora la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat dels estudiants al primer any de la universitat. Som conscients que per avaluar això caldria un projecte de llarga durada, així que ens proposem fer un primer pas per tal de valorar amb els nostres grups quin tipus de metodologies funcionen millor perque els estudiants aprenguin i analitzar si són percebudes pels estudiants com adients per millorar aquesta competència. Això es viable fer-ho en un any amb els grups d’ADE (>10) i els d’Economia (al voltant de 5). Com s'ha dit, hi haurà grups que s’acolliran a aquesta metodologia i d’altres que no, això ens permetrà valorar si canvia res en relació a l’assistència a classe, la participació en les classes pràctiques, la presentació a l’avaluació final i la percepció per part dels estudiants sobre la seva utilitat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El principal objectiu d’aquesta actuació és utilitzar la classe inversa per tal de millorar l'aprenentatge dels estudiants i, a la vegada, poder avaluar una de les competències transversals de la UB: la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. Per tal d’aconseguir aquest objectiu cal desenvolupar tres sub-objectius:

a) el primer sub-objectiu persegueix estendre la classe inversa com a metodologia docent per estimular la presencialitat i participació dels estudiants i que això afavoreixi el seu aprenentatge.

b) el segon sub-objectiu busca incrementar la percepció dels estudiants de com aprenen i que atenguin a la importància de la seva responsabilitat en els seus estudis (entenent la responsabilitat com l’autonomia de l’estudiant per arribar a aconseguir els seus reptes), mesurat a partir de dues enquestes (una al principi i d'altra al final del curs) i

c) el tercer sub-objectiu persegueix valorar quins indicadors són adients per avaluar l'impacte de la classe inversa en l’adquisició de la competència. Per tal de fer això hem previst comptar amb formació per part del RIMDA (ho demanem als recursos)

Codi del projecte: 
2019PID-UB/041
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Blasco Martel, Yolanda
Participants: 
curs 2019-20: Alex Urrego, Alfonso Herranz, Anna Carreras, Carlos Marcuello, Enric Tello, Federico Tadei, Joana Pujadas, Jordi Caum, Jordi Planas, Jose M. Sanjuán, Josep Colomé, Marc Badia, Pablo Fernández Cebrián, Roser Álvarez, Sergi Lozano, Xabier García Fuente, Yolanda Blasco, Yuan Jia
curs 2020-21: Anna Carreras, Carlos Marcuello, Enric Tello, Enrique Jorge-Sotelo, Federico Tadei, Guillem Verd, Guillermo Antuña, Jordi Caum, Jordi Planas, Jose M. Sanjuán, Marc Badia, Marc Prat, Miquel Gutiérrez, Oscar Monterde, Pablo Fernández Cebrián, Roser Álvarez, Sergi Lozano, Sergio Espuelas, Songling Wang ,Yolanda Blasco, Yuan Jia
Grup d'innovació docent: