Aplicació de JITT en la Lectura Crítica per a la Pràctica Basada en l'Evidència

La lectura crítica és el procés d'avaluar i interpretar l'evidència aportada per la literatura científica, considerant sistemàticament els resultats que es presenten, en termes de la seva validesa i la seva rellevància per al propi treball. A través de la lectura crítica es verifiquen la validesa i aplicabilitat dels resultats publicats amb la finalitat de poder incorporar-los a cura dels pacients. Les revistes d'investigació en infermeria contenen informació que serveix de guia de la pràctica infermera. No obstant això, aquesta bibliografia és molt extensa i està mal organitzada. A més, la qualitat dels estudis i els documents d'investigació és vàriable, i així, alguns articles contenen errors metodològics importants que disminueixen o fins i tot invaliden les afirmacions dels autors. Degut a aquesta qualitat variable i de la gran producció de publicacions científiques, els lectors necessiten conrear la seva capacitat per decidir els defectes que afebleixen les afirmacions dels investigadors sobre els resultats obtinguts. Una altra de les motivacions per realitzar sistemàticament lectura crítica és l'intent de disminuir la variabilitat en la pràctica clínica.

La lectura crítica de la literatura científica és un aspecte molt important per a la pràctica infermera basada en l'evidència. Els estudiants del Màster Universitari en Infermeria de Pràctica Clinica Avançada (MUIPCA) han d'aquirir habilitats en la lectura de publicacions científiques que els hi permeti avaluar de forma crítica els resultats publicats.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Característiques de l'alumnat implicat (Descriure el perfil de l’alumnat al que l’actuació va dirigida).

L'assignatura Practica Basada en l'Evidència és una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Infermeria de Pràctica Clinica Avançada (MUIPCA). L’actuació d’innovació docent va dirigida a tot l'alumnat matriculat en el màster que en el curs actual és de 25 persones. El perfil d'aquests alumnes es variable en el sentit que alguns han cursat la diplomatura fa més de 6-7 anys, tenen molta experiència professional i poca experiència i formació en lectura de literatura científica. Altres alumnes són recent graduats amb coneixements metodològics de recerca i lectura científica, però sense experiència professional. El que tenen en comú tot l'alumnat és la manca d'hàbit en la lectura científica en general i la falta de coneixements i experiència en la lectura crítica.

2. Mancances detectades (Descriure les principals mancances d’aprenentatge que l’actuació pretén resoldre. La situació de partida és la que constitueix la justificació de la innovació).

En la disciplina infermera el coneixement sobre l'evidència científica és escàs i recent. Si es compara amb la medicina, els profesionals de l'infermeria tenen un hàbit de lectura científica molt reduït. Les macances més importants detectades en l'alumnat són les següents:

Desconeixement de les etapes de la lectura crítica
Manca d'hàbits de lectura sistemàtica
Desconeixement de les eines que faciliten la lectura crítica
Dificultat per assimilar els coneixements sobre lectura crítica en una classe magistral

Aquesta situació de partida justifica la necessitat d'un canvi en la metodologia de docència d'aquesta assignatura, que inicialment es realitzarà per millorar la comprensió i la posada en pràctica de la lectura crítica mitjançant l'aula inversa en la modalitat just in time teaching.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B22
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Tortosa Moreno, Avelina
Ensenyament/s: 
Farmacia
Assignatures implicades: 
Practica basada en l'evidencia
Linies d'innovació: