Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En l'àmbit universitari, cada cop pren més rellevància el retorn que la Universitat fa a la societat de la inversió que es fa en la formació dels estudiants. Aquest retorn és clar en certs àmbits gràcies a la transferència tecnològica o l'obtenció de patents, però hi ha camps en els que hi ha una mancança clara en el benefici directe que la societat n'obté.

Aquest projecte pretén traslladar l'aprenentatge al si de la societat mitjançant un procés d'Aprenentatge servei (APS). L'APS és una proposta educativa bidireccional, que combina en un projecte el procés d'aprenentage i el servei a la societat, de manera que els estudiants es formen treballant en les necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. El benefici, doncs, és mutu, ja que els estudiants prenen contacte amb el món laboral, desenvolupen la seva capacitat emprenedora i veuen un sentit pràctic a la seva formació, mentre que la societat rep un efecte directe  en forma d'una millora cap a un desenvolupament més sostenible.

En el marc de l'assignatura de Desenvolupament Sostenible, els alumnes hauran de desenvolupar un projecte basat en aquesta metodologia. La primera fase consistirà en un procés de motivació de l’alumnat a través de l’aprenentatge dels principis i conceptes bàsics de les diferents àrees de l’assignatura i la presentació de casos de projectes reals que han impulsat o impulsen millores cap a la sostenibilitat. Amb aquesta intenció, es realitzaran sortides de camp per tal de conèixer de primera mà iniciatives que s'estiguin duent a terme, vinculades al desenvolupament sostenible de la societat en qualsevol dels àmbits de l'assignatura. Posteriorment, els alumnes escolliran una entitat amb la que abordar una problemàtica i proposar un projecte de millora, tenint en compte els diversos aspectes demogràfics, socials i mediambientals que puguin influir-hi, i una proposta d’implementació, que serà avaluada. Finalment es realitzarà l’acció i es farà una avaluació final del resultat.

La preparació i desenvolupament de l'activitat per part del professorat es durà a terme durant el curs 2015-16 i es posaria en pràctica el curs 2016-17. En funció de l’avaluació dels resultats obtinguts la seva aplicació seria de manera indefinida.

Els objectius que es pretén assolir són:

- Presa de contacte dels estudiants amb la problemàtica real relacionada amb el déficit de sostenibilitat en la societat: els alumnes hauran de detectar la problemàtica existent en un o diversos dels àmbits d'estudi de l'assignatura. Hi ha doncs un aprenentatge professionalitzador.

- Desenvolupament d'un projecte per tal de resoldre la problemàtica detectada, tenint en compte la possibilitat de dur-lo a terme, els costos que pugui suposar, la seva viabilitat, etc.

- Interacció amb els diversos agents implicats, especialment entitats socials implicades en àmbits relacionats amb el desenvolupament sostenible.

- Presentació i redacció del projecte realitzat i dels resultats obtinguts. Capacitat de discussió dels mateixos amb els companys i els professors.

- Desenvolupament de la capacitat crítica de l'alumnat en relació amb la feina realitzada en el sí del seu grup de treball i en els altres grups.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/048
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Esparza Pages, Mireia
Participants: 
Maria del Mar Grasa Martinez, M. Angels Alio Torres, Enric Tello, Roc Padró
Assignatures implicades: 
Desenvolupament sostenible