Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu

-    Millora del treball de l’estudiant: anàlisi dels relats de les assignatures implicades (programa, avaluació, instruccions dels docents); ús de fonts i recursos generals; tipus de textos, discursos i materials de suport disponibles; construcció i estructura dels treballs escrits; aplicació de millores en els exercicis proposats per les assignatures; especificitats dels exercicis de comunicació oral; etc.

-    Anàlisi dels hàbits dels estudiants de primer curs: anàlisi del canvi d’hàbits i competències d’estudi des de l’educació secundària a la universitària; reflexió sobre les metodologies desenvolupades al treball de recerca de 2n de batxillerat; etc.

-    Construcció d’un discurs crític i autocrític entre docents i estudiants: bases i lògica del discurs acadèmic; diferència entre donar l’opinió sobre algun fenomen de caire estètic i construir-ne un judici crític; construcció d’un discurs col•lectiu sobre l’assignatura i la institució; etc.

-    Fomentar l’aprenentatge col·laboratiu entre estudiants i entre estudiants i docents.

-    Dinamitzar un treball de mentoria i tutoria entre docents i estudiants que permeti una relació més fluida entre els dos sectors i afavoreixi els espais i formats de trobada i debat.

-    Millorar el desenvolupament dels exercicis d’avaluació continuada proposats per les assignatures implicades: ressenya escrita i molt pautada d’un text, monografia breu de tema obert, presentació oral, resums orals de les classes, exàmens.

-    Millorar la coordinació de l'avaluació entre diverses assignatures, per fer-la més coherent i progressiva.

-    Detectar i resoldre algunes causes d’abandonament del grau.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte proposa un treball col•laboratiu entre docents i estudiants del primer curs del grau d’Estudis Literaris (TG1011) amb l’objectiu d’oferir eines per afrontar diversos tipus de exercicis i aplicar mesures orientades a la millora de la tasca dels estudiants. El projecte es desenvoluparà durant el segon quadrimestre del curs 2016/17 (febrer-juny) a les assignatures Història de les idees estètiques i Corrents literaris i artístics a Occident, tot i que es podria ampliar a més assignatures en cursos posteriors.

El procediment per assolir els objectius consistirà en la creació d’un grup de treball format per dos docents i sis estudiants, que haurà d'analitzar els hàbits i competències d’estudi, reflexionar sobre les formes del treball acadèmic i proposar millores concretes. Aquest grup tindrà dues funcions: en primer lloc, farà d’enllaç bidireccional amb la resta d’estudiants de les assignatures implicades a l’hora d’analitzar com afronten el canvi d’hàbits i competències que suposa el treball universitari, i quines són les principals problemàtiques al voltant del treball sobre les assignatures; en segon lloc, el grup de treball permetrà fer un seguiment personalitzat de com els sis estudiants que el formen van completant els exercicis derivats de l’avaluació continuada de les dues assignatures, de manera que es puguin posar en pràctica les propostes de millora que es vagin incorporant al llarg del quadrimestre.

El treball dels docents amb el grup de treball consistirà en diverses trobades formals i informals al llarg del quadrimestre. Es plantejaran trobades entre docents i estudiants per analitzar la informació recopilada, la valoració de mesures de millora i el seguiment de treball individualitzat sobre les assignatures; també es promouran trobades entre estudiants (sense la presència de docents) per, d’una banda, detectar i diagnosticar els principals problemes i dificultats ens els hàbits d’estudi, i de l’altra, compartir les propostes de millora que es plantegin a mesura que es desenvolupa el projecte.

La metodologia que aplicarà el projecte serà teòrico-pràctica, és a dir, partirà de la descripció de dificultats pràctiques dels estudiants, que permetran reflexionar críticament sobre les qüestions teòriques implicades, cosa que facilitarà trobar mesures de millora, que s’aplicaran al treball dels estudiants sobre les dues assignatures. Amb l’objectiu de recollir al màxim de perspectives possibles, els estudiants que participaran al grup de treball seran representatius dels diversos perfils presents al grau d’Estudis Literaris: quatre estudiants de primer accés universitari, un estudiant de la Universitat de l’Experiència i un estudiant provinent d’altres estudis universitaris.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/018
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Escudero Prieto, Victor
Participants: 
Paula Juanpere Dunyo
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Literaris
Assignatures implicades: 
Corrents literaris i artístics a Occident
Història del llibre i la lectura