Aplicant els conceptes químics teòrics per entendre els grans processos que es donen al planeta Terra, als graus de Ciències del Mar i de Geologia.

Aquest projecte de millora docent pretén dissenyar, impartir i avaluar una activitat nova a les assignatures de Química del Grau de Geologia i de Química II del Grau de Ciències del Mar, basada en assumir la responsabilitat individual dins d’un grup de treball per respondre qüestions científiques relacionades amb les assignatures i el grau que es cursa.

Les assignatures de primer d'aquests graus són assignatures molt genèriques i l’alumnat de primer, la majoria nouvingut, no acaba de veure el perquè s’imparteixen i la relació que hi ha entre elles i la temàtica del grau. L'activitat que es proposa serà una activitat tipus puzzle (https://www.jigsaw.org/), on es formen grups d'experts que han de resoldre una qüestió, en aquest cas un problema geològic. Està previst que la durada del projecte sigui de tres cursos acadèmics. Durant el primer, es durà a terme l'etapa de disseny:  es decidirà la temàtica (sistema carbonat o sistema salí), es formularà la qüestió a resoldre, es definiran les activitats per a cada expert i es prepararà el material específic. Es definirà l’avaluació de l’activitat i es quantificarà en quina proporció afecta a la qualificació de l’assignatura. Es modificaran els apartats de metodologia i avaluació dels plans docents de les assignatures per reflectir tots aquests aspectes. Es pretén dissenyar una activitat que es pugui fer íntegrament a través del Campus Virtual (CV), de manera guiada pel professorat, o que es pugui fer en diverses sessions presencials o bé combinant presencialitat i activitats en línia. En l'etapa d'aplicació, en els dos cursos següents, s'implementarà l'activitat i s'avaluarà. Com que els conceptes que es volen treballar s’imparteixen al segon quadrimestre, podem comparar el desenvolupament de l’activitat i els seus resultats entre els dos graus de forma gairebé simultània. Tot i impartir-se a la mateixa facultat, el perfil dels estudiants de primer és força diferent, ja que la nota de tall és més alta a Ciències del Mar que a Geologia i en principi, això porta associat un grau diferent de preparació i motivació.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte té quatre objectius generals principals:

Dissenyar i implementar una activitat tipus puzzle que es pugui desenvolupar presencialment o a través del CV.

Millorar la motivació i la implicació dels alumnes de primer dels Graus de Geologia i de Ciències del Mar.

Determinar si la millora en la motivació i la implicació porta associada una millora en les qualificacions de l’assignatura.

Analitzar la resposta de l’alumnat de primer dels dos graus a la mateixa activitat i valorar la necessitat de fer canvis en l’estratègia docent en funció dels resultats.

I els següents objectius més específics

Ajudar als estudiants a entendre grans processos geològics des del punt de vista de la química.

Millorar el treball en equip i la capacitat comunicativa de l’estudiant.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Els objectius principals anteriorment definits s’adeqüen perfectament a la finalitat del projecte. El primer objectiu és precisament aconseguir dissenyar una activitat tipus puzzle aplicable als dos graus. Això implica la preparació del material, l’organització del CV i també l’actualització del pla docent per incloure l’activitat i l’avaluació de la mateixa.

L'objectiu principal 2 i els objectius específics 1 i 2 es centren en aconseguir una millora en la motivació i la implicació de l’alumnat, tot reforçant les competències de treball en equip i capacitat comunicativa de l’alumnat a l’igual que ajudant-los a veure la necessitat d’integrar diferents informació per poder resoldre problemes geològics complexos. 

Els objectius principals 3 i 4 es centren en determinar i analitzar la viabilitat i l'èxit de la millora implementada en la motivació i en l'aprenentatge de l'alumnat.

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/018
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Cristina Domènech Orti
Participants: 
Neus Otero
Laura Bayés
Maria Teresa Calvet
Mònica Rosell
Jordi Palau
Clara Torrentó
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
GEOLOGIA
Ciències del Mar
Assignatures implicades: 
Química
Química II