Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra ATEMCO

És important que l’aprenentatge es pugui fer mitjançant activitats acadèmiques que involucrin o despertin l’emoció, que sigui motivadores, que fomentin la creativitat i que es puguin realitzar des del plaer (Bueno, 2017). Una de les múltiples vies per aprendre incentivant aquests aspectes passa per l’ús de metodologies docents actualitzades, com són l’ús de dispositius digitals i dels formats àudio-visuals, com l’enregistrament de vídeos i/o d’àudios. L’alumnat universitari actual disposa de telèfons mòbils amb eines de gravació de so i d’imatge, i amb aplicacions per la seva edició; i en la seva majoria, domina aquestes tecnologies i, fins i tot, en fa un ús sovint quotidià, per exemple, amb la gravació de vídeos que comparteixen en xarxes socials. A més, l’aprenentatge mitjançant l’enregistrament audiovisual és particularment efectiu i adequat en Ciències de la Terra, ja que moltes matèries tenen una aproximació a través de l’observació i identificació visual de cossos i estructures geològiques.

Un altre mètode d’aprenentatge associat a l’emoció és la comunicació oral. Comunicar una informació (el resultat d’un exercici pràctic, d’una recerca, d’una observació i/o interpretació al camp, etc.) de forma oral involucra un component emocional important, ja que el comunicador, en aquest cas l’estudiant, passa a ser escoltat i vist directament, a posar-se al centre del seu propi aprenentatge i a fer-se’n responsable. En afegit, comunicar oralment incentiva la reflexió i la comprensió prèvies del contingut que es comunica, per tal que el missatge i el relat siguin entenedors per a un tercer.

L’equip docent de la facultat de Ciències de la Terra ha vingut observant en els darrers anys algunes dificultats i mancances entre part de l’alumnat del centre. D’una banda, s’ha observat com l’assimilació de continguts docents d’una part cada vegada més significativa de l’alumnat és sovint molt superficial, contribuint a un aprenentatge deficitari, pobre i efímer. A més, també s’han detectat dificultats en l’expressió i comunicació orals per part de l’alumnat en alguns exercicis d’exposició oral. Addicionalment, durant les pràctiques de camp, i especialment quan es tracta de grups amplis d’estudiants (més de 20 estudiants), l’atenció entre l’alumnat decau amb molta facilitat, probablement per les múltiples distraccions que suposa sortir fora de l’aula i pel cansament físic que impliquen les activitats intensives a l’exterior. Finalment, en alguns casos també s’ha detectat que l’alumnat recicla informes de companys d’anys anteriors, i amb un mínim esforç d’adaptació els presenta com a propis, el que implica normalment la manca d’assimilació de l’aprenentatge.

Així doncs, aquest projecte té per finalitat millorar l’assimilació de continguts i de les competències en comunicació oral de l’alumnat de la facultat de Ciències de la Terra, així com també facilitar l’atenció al camp i fomentar el treball propi com a eina d’aprenentatge. A tal efecte, es dissenyaran i prepararan activitats acadèmiques basades en presentacions orals i en molt casos en l’ús de TICs (enregistrament de vídeos, ús de plataformes per a la creació d’imatges interactives i/o infografies, etc.), per tal d’incentivar l’emoció i fomentar la motivació, la creativitat i el plaer intel·lectual durant l’aprenentatge.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius plantejats en aquest projecte es poden agrupar d'acord amb aquells que 1)  incideixen principalment en el desenvolupament de noves metodologies docents; 2) en aquells que fan referència a treballar i potenciar competències transversals de l’alumnat; i 3) objectius que busquen incorporar nous instruments d’avaluació, i diversificar i complementar els mètodes d’avaluació de les competències adquirides per l’alumnat.

Així, els objectius específics pel que fa a les noves metodologies docents (grup d’objectius 1) són:

1.1. Desenvolupar i implementar noves metodologies d’aprenentatge que incorporin l’ús de dispositius digitals (telèfons mòbils) i formats audiovisuals (enregistrament de vídeos i o àudios) i que es basin a exercitar la comunicació oral i visual. Aquestes metodologies permetran dinamitzar el procés d’aprenentatge.

1.2. Entre aquestes noves metodologies, incorporar com a mètode estudi al camp el registre de continguts d'acord amb apunts audiovisuals. Aquests apunts audiovisuals seran una eina complementària (mai substitutòria) als mètodes tradicionals basats en la realització, sobre paper, d’esquemes, dibuixos, talls geològics, etc. Els apunts audiovisuals registraran, en forma de discurs oral per part de l’alumnat, un resum dels continguts i observacions realitzats al camp, en parades d’observació seleccionades, i anirà acompanyat de les imatges corresponents que documentin el discurs oral gravat.

1.3. Creació per part del professorat de guies i rúbriques d’avaluació amb les pautes necessàries per ajudar l’alumnat a plantejar exercicis de comunicació oral, millorar les seves competències en comunicació oral, i reflexionar sobre els aspectes a millorar del seu aprenentatge.

La implementació d’aquestes metodologies docents en un conjunt ampli d’assignatures dels diferents ensenyaments de la facultat de Ciències de la Terra permetrà treballar i reforçar les següents competències transversals a les titulacions de la Universitat de Barcelona, així com aspectes associats a aquestes competències (grup d’objectius 2):

2.1. La capacitat comunicativa oral de l’alumnat. Es busca millorar la capacitat de formular un relat i incloure’l en un context més general, de plantejar i desenvolupar una discussió, i incrementar la seguretat de l’alumnat davant situacions futures que impliquin l’expressió oral i visual, com ara entrevistes de feina o presentacions de resultats.

2.2. Les capacitats de reflexió, de síntesi i d’organització de la informació i de les idees, aspectes relacionats amb la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat de l’alumnat, com també amb la capacitat comunicativa oral.

2.3. Capacitat creativa i motivació, incentivades per l’ús de noves metodologies docents digitals i audiovisuals aplicades en contextos adequats que alimentin la creativitat (per exemple, en pràctiques de camp on normalment es crea un context més dinàmic i hi ha un contacte més directe amb els companys de curs).

2.4. Treball en equip. Un nombre destacat d’activitats acadèmiques d’aquest projecte estaran dissenyades per treballar en grup, buscant incentivar la capacitat d’integració de l’alumne en un equip de treball, i la millora del seu treball en cooperació i col·laboració.

Quan els mètodes d’avaluació i competències a avaluar (grup d’objectius 3):

3.1. A partir de les noves activitats acadèmiques desenvolupades en el marc del projecte, es pretén diversificar els mètodes d’avaluació acreditativa de l’aprenentatge mitjançant nous instruments d’avaluació i incrementar les evidències d’assoliment i assimilació de l’aprenentatge i d’altres competències (e.g. capacitat de síntesi i d’organització de la informació). Dins de les activitats d’avaluació, el professorat donarà feed-back a l’estudiant en els exercicis de comunicació oral realitzats per millorar progressivament aquesta competència transversal.

3.2. Incorporar l’avaluació de competències en comunicació oral en els plans docents d’assignatures dels ensenyaments vinculats al projecte.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Patricia Cabello López
Participants: 
Alberto Sáez Ruiz
Lluís Cabrera Pérez
Miguel López Blanco
Miguel Garcés Crespo
Xavier Delclòs Martínez
Galderic Lastras Membrive
Isabel Cacho Lascorz
Leopoldo Pena González
Marta Guinau Sellés
Perla Piña Varas
Òscar Gratacós Torra
Oriol Ferrer Garcia
Pablo Martínez Granado
Jordi Palau Capdevila
Albert Soler Gil
Mònica Rosell Linares
Clara Torrento Aguerri
Carles Martin Closas
Josep Sanjuan Girbau
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Geologia
Reservoir Geology and Geophysics
Recursos Minerals i Riscos Geològics
Assignatures implicades: 
Cartografia Geològica I
Geologia Estructural i Tectònica
Estratigrafia
Geologia d’Hidrocarburs
Estètica i ideologia en el romanticisme espanyol
Geologia Integrada del Subsòl
Treball Final de Grau
Mineralogia Ambiental
Geodinàmica
Canvi Climàtic i Oceà
Basin Analysis
Geophysical Data Analysis
Geophysical Data Acquisition
Risc d’Esllavissades i Allaus
Paleontologia