Aprenentatge Actiu en la Química Física 2

Es proposa el desenvolupament d'un projecte de millora l'aprenentatge en l'assignatura "Química Física 2" del Grau de Química. Per assolir aquest objectiu es dissenyaran estratègies, materials i activitats per a que l'estudiant esdevingui protagonista en l'aprenentatge d'una assignatura que és percebuda com abstracta, molt matemàtica i d'utilitat discutible.

És important establir un debat a l'aula entre docent i estudiants que permeti que l'estudiant copsi la utilitat dels conceptes treballats. Per això cal que l'estudiant treballi els fonaments teòrics de manera prèvia a la discussió a l'aula, en grup i amb el/la docent. Els eixos principals de la proposta són el treball autònom i individual de l'estudiant previ a les sessions presencials a l'aula, el treball en grup per fomentar el coaprenentatge i la co-avaluació per fomentar l'esperit crític i l'aprenentatge a través dels errors propis i de les altres persones.

Amb aquest objectiu, es proporcionarà material audiovisual i fitxes d'aprenentatge amb guies de lectura i exercicis pautats com a material per al treball previ. Les sessions presencials s'orientaran a activitats de discussió en grup, resolució de problemes i casos. Es proposaran activitats d'avaluació formativa a realitzar individualment que seran avaluades pels propis estudiants i altres activitats grupals en les que hi haurà autoavaluació. En darrer lloc es desenvoluparan activitats de treball grupal a l'aula orientades a evidenciar la utilitat dels objectius d'aprenentatge i la relació amb la resta d'àmbits de la Química. 

Aquesta proposta es troba alienada amb un tasca que s'ha vingut desenvolupant en l'assignatura en els darrers cursos, en el marc del programa institucional RIMDA-QUIMICA. En aquest projecte proposem extendre els coneixements adquirits al global de l'assignatura i aprofitar d'altres experiències exitoses com la gamificació o l'aprenentatge basat en problemes. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Millorar la capacitat de treball en equip de l'estudiant integrant activitats grupals com un dels elements conductors l'avaluació formativa i acreditativa.
  • Utilitzar el coaprenentatge per l'assoliment dels objectius d'aprenentatge específics.
  • Evidenciar la relació entre els sistemes mecano-quàntics senzills vists en el Tema 2 de l'assignatura i els sistemes químics estudiats als temes 4 i 7: Rotació Molecular, Vibració Molecular, Estats Electrònics Moleculars i Atòmics
Codi del projecte: 
2022PMD-UB/014
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Fermin Huarte Larrañaga
Participants: 
Mercè Deumal Solé
Ensenyament/s: 
Química
Assignatures implicades: 
Química Física 2