Aprenentatge entre iguals a través de tallers i qüestionaris: estudi de la millora dels aprenentatges

L’aprenentatge entre iguals busca arribar als nivells superiors d’aprenentatge de la taxonomia de Bloom (analitzar, avaluar, crear, en contraposició a recordar, entendre, aplicar) a través de la interacció entre els alumnes per donar resposta a un problema o pregunta.

Aquesta acció combina dos enfocs:

- Tallers en l’entorn Moodle, en els quals els alumnes trameten la seua solució a uns problemes, revisen/avaluen la solució d’alguns companys i comenten les diferències/errors en fòrums per tal de discutir-los després en classe.
- Enfoc clàssic d’Eric Mazur (peer instruction), idealment en un context d’aula invertida, on es plantegen successivament preguntes d’un qüestionari durant la classe, les quals haurien de poder contestar correctament entre un 30 i un 70% dels alumnes. Alumnes amb respostes distintes s’agrupen per discutir sobre la pregunta abans de tornar a contestar-la (esperant que més del 70% puguen donar ara la resposta correcta).

Aquesta acció es du a terme en dues assignatures de matemàtiques de primer curs molt distintes: una en el Grau de Matemàtiques i una altra en el Grau de Química, la qual cosa permet explorar quins plantejaments són més adients per a cada cas.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En primer lloc, s’espera una major participació i implicació dels alumnes. Aquestes activitats es planifiquen com una part fonamental de l’avaluació continuada. L’activitat de taller és, a més, una activitat d’avaluació continuada no presencial, especialment adient per tal que alumnes que no poden assistir personalment a classe per qüestions de treball/horaris o, actualment, per la situació sanitària, puguen participar amb normalitat de l’avaluació continuada.

En segon lloc, s’espera una millora dels aprenentatges dels nivells superiors de coneixement de la taxonomia de Bloom, ja que els tallers impliquen l’anàlisi i avaluació del treball d’altres companys, mentre que les preguntes a classe busquen aspectes del curs que van més enllà de l’aplicació dels mètodes ensenyats.

Aquesta millora es vol mesurar comparant el rendiment dels alumnes que participen en els tallers amb el d’aquells que no ho fan, o dels alumnes que assisteixen a classe i participen en la dinàmica de preguntes amb el d’aquells que no ho fan. Aquest rendiment es pot mesurar a l’examen final a través de preguntes d’anàlisi/avaluació (per exemple, trobar l’error en un raonament, o millorar un raonament donat), tenint en compte una normalització del nivell dels alumnes de cada grup amb algunes preguntes més bàsiques (recordar, i entendre) que no s’han tractat a través de l’aprenentatge entre iguals.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/008
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Roberto Rubio Nuñez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau en Matemàtiques
Grau en Química
Assignatures implicades: 
Àlgebra Lineal (Grau en Matemàtiques)
Matemàtiques I (Grau en Química)