Aprenentatge mòbil en el desenvolupament de la competència plurilingüe en comunitats d’aprenentatge

Ha sigut demostrat que les TIC si s’utilitzen amb consistència pedagògica, tenen un impacte positiu en l’aprenentatge de l’estudiantat. En aquest sentit, l’ús de dispositius mòbils, emprenants pels nostres estudiants per a tantes accions, pot tenir cabuda en un context educatiu com l’universitari, sempre i quan les propostes didàctiques tinguin sentit pedagògic i estiguin encaminades al desenvolupament competencial dels estudiants. L’aprenentatge mòbil, és a dir, aquella metodologia d’aprenentatge que implica l’ús de tauletes i telèfons intel·ligents, entre d’altres dispositius, és una realitat amb molt de recorregut, tot i les controvèrsies que existeixen a la societat actual. Concretament, l’ús de la tecnologia mòbil no només capacita a l’alumne en la recepció de continguts, sinó que també ajuda desenvolupar estratègies per a un aprenentatge autònom, habilitats comunicatives relacionades amb la multimodalitat del discurs a la xarxa, o el desenvolupament de comunitats d’aprenentatge, entre altres aspectes. Per tant, es pot considerar que l’aprenentatge mòbil és una metodologia pertinent per al desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’alumnat a l’educació superior del segle XXI.

Aquestes competències que s’han d’entendre dintre del marc del constructe de multicompetència, que implica que els parlants fan ús de totes les habilitats en totes les llengües que coneixen i dominen a l’hora de dur a terme tant productes discursius com l’aprenentatge dels mateixos, i de la competència plurilingüe. El desenvolupament d’aquesta competència, aprofitant l’ús de les tecnologies mòbils, es pot realitzar a partir de comunitats d’aprenentatge formades per estudiants amb les mateixes inquietuds, motivacions i interessos, comunitats creades a partir d’activitats de caràcter pedagògic. Aquest és el focus d’atenció d’aquest projecte.

L’objectiu general d’aquest projecte d'innovació és dissenyar i implementar diverses pràctiques en què es fa ús de la tecnologia mòbil per al desenvolupament de les competències comunicatives en els estudiants dels Graus de Mestre i de Comunicació Audiovisual. Aquestes pràctiques estan pensades per promoure la interacció entre els estudiants i afavorir la creació de comunitats d’aprenentatge més enllà del grup classe. En conseqüència, aquest projecte d’innovació pretèn, a partir de l’aprenentatge mòbil, que els estudiants participin en accions didàctiques amb companys d’altres grups i disciplines amb la intenció de desenvolupar la seva competència plurilingüe. Les actuacions didàctiques es duran a terme en les assignatures de llengües -català, castellà i anglès- i altres assignatures relacionades amb el desenvolupament de les habilitats comunicatives dels estudiants i implicarà un ús de les llengües amb objectius convergents entre els diferents participants.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

dissenyar una bateria d’activitats d’aprenentatge en què es faci ús de la tecnologia mòbil per treballar les llengües catalana, castellana i anglesa.

implementar aquestes activitats en grups d’estudiants que interaccionen entre ells més enllà del grup classe: entre assignatures de diferents nivells, impartides en diferents llengües i de diferents titulacions, i en espais formals i informals.

monitoritzar el desenvolupament de les activitats per millorar-ne el disseny a partir de l’anàlisi dels punts forts i febles observats.

analitzar la incidència de l'aprenentatge mòbil en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques dels estudiants i en la seva capacitat de treballar en comunitats d'aprenentatge

transferir els resultats obtinguts i fer propostes per a futures actuacions docents.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/027
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Pujolà Font, Joan-Tomàs
Participants: 
Vicenta González Argüello
Rosa Sayós Santigosa
Dolors Font Rotchés
Núria Sánchez Quintana
Maria del Mar Suárez Vilagran
Francina Torras Compte
Agnés Rius Escudé
Carmen Férriz Martínez
Jaume Batlle Rodríguez
Azahara Cuesta García
Cristina Alcaraz Andreu
Lis Costa Giménez
Begoña Montmany Molina
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Infantil
Grau de Mestre d'Educació Primària
Grau de Comunicació Audiovisual
Máster de Formación de profesores de Español como lengua extranjera
Assignatures implicades: 
Expressió oral i escrita en anglès
Llengua Castellana per l'Ensenyament
Llengua Catalana per l'Ensenyament
Català i castellà, llengües en contacte
Habilitats comunicatives orals
Tallers d'Expressió i Comunicació
Las TIC en la diàctica d'ELE
Conceptos fundamentales
Documents: