Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats entre laboratoris

Aquest projecte neix amb l’objectiu de facilitar els alumnes un aprenentatge amb una aplicació professional pràctica important: ser capaços de seleccionar, participar, avaluar i reaccionar en estudis interlaboratori (assajos en els quals diferents laboratoris analitzen una mateixa mostra i comparen els seus resultats per poder conèixer, entre d’altres, la seva destresa com a laboratori d’anàlisi en un camp concret). Actualment, a l’assignatura es presenten els diferents tipus d’estudis interlaboratori i s’exemplifiquen. Una de les principals mancances detectades és que una part dels alumnes no tenen coneixements previs sobre química analítica i/o qualitat i que, per tant, alguns dels exemples exposats durant les classes no s’entenen i han d’explicar-se de nou. També hi ha una percepció de què les diferents etapes de què consta la participació als estudis interlaboratori són caixes inconnexes si s’il·lustren amb experiències d’exemples diferents. Per últim, les interaccions entre alumnes i alumne-professor són minses ja que en cursar-se l’assignatura a principi del semestre els alumnes no es coneixen entre ells. En el marc del projecte es pretén apropar els alumnes al treball en laboratoris de control utilitzant la metodologia docent de l’estudi del cas. Aprofitant l’experiència del professorat implicat, s’extrauran dades d’informes de assajos interlaboratori reals, sempre mantenint l’anonimat dels participants implicats. Els alumnes hauran de posar-se en el lloc de certs d’aquests participants i interpretar-les, avaluar-les i proposar possibles accions preventives/correctives depenent dels resultats obtinguts. Per fomentar la interacció, la discussió es realitzarà en petits grups i després es comentaran les conclusions amb tot el grup classe.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Abans de descriure els objectius del projecte, s’ha d’indicar que un cop superada l’assignatura i d’acord al pla docent (no es diposa de cap enllaç), els alumnes han de ser capaços de:

1. Identificar els passos involucrats en la preparació de materials de referència (RMs) i de la organització de assajos interlabolatori (PTs)

2. Trobar i seleccionar correctament RMs per un ús concret en un laboratori analític

3. Analitzar i avaluar críticament la competència tècnica d’un laboratori a partir de la informació obtinguda durant la participació en un PT

Tenint en compte el repte de superar les dificultats observades durant el curs 2021-2022, la present proposta es centrarà en la segona part de l’assignatura (PTs) i el tercer dels resultats de l’aprenentatge inclosos al pla docent. L’objectiu general d’aquest projecte serà contribuir a desenvolupar la competència professional de l’alumnat en avaluacions de la destresa dels laboratoris d’assaig (competència tècnica) mitjançant estudis de comparació de resultats entre laboratoris (informació que s’obté a partir de la participació en PTs).

Com a objectius específics es plantegen:

OE 1. Facilitar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge: ser capaç de seleccionar, interpretar i avaluar els informes dels assajos interlaboratori i, si s’escau, de proposar accions derivades (per ex., accions correctives)

OE 2. Exposar els conceptes de l’assignatura d’una manera més entenedora, aplicada, activa i propera a alumnes amb o sense una base sòlida de química

OE 3. Introduir casos reals a l’aula que apropin els alumnes als requisits d’un entorn professional

OE 4. Fomentar la participació i motivació dels alumnes a l’aula

OE 5. Treballar les següents competències professionals:

Tenir capacitat analítica i crítica en un entorn de qualitat químic

Saber interactuar (relació alumne/a-professor/a i treball en equip amb persones de perfils molt diferents però complementaris) i comunicar-se de manera efectiva

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: L’objectiu general de contribuir a desenvolupar la competència professional de l’alumnat en avaluacions de la destresa dels laboratoris d’assaig es materialitzarà amb l’ús de l’estudi del cas com a metodologia docent per recrear una situació real d’un laboratori d’anàlisi que ha de demostrar la seva competència tècnica, finalitat del projecte d’innovació docent que es presenta.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/028
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Susana Amézqueta Perez
Participants: 
Àngels Sahuquillo Estrugo
Ensenyament/s: 
Màster internacional Erasmus Mundus in Chemical Innovation and Regulation
Assignatures implicades: 
Reference Materials & Proficiency Testing Schemes