Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Generals:

L’objectiu principal és despertar l’interès i la motivació de l’alumnat d’Odontologia davant de la Teràpia Gènica i facilitar la comprensió dels continguts, implicant als estudiants de forma activa en el procés d’aprenentatge mitjançant la metodologia de l’ABP.  

Específics: A partir d’aquest objectiu en podem definir altres de més concrets com:

1.-Estructurar el coneixement per ser capaç d’utilitzar-lo en un context real. Per tal de construir el coneixement els estudiants han de ser capaços de portar-ho a terme, i per tant obtenir un coneixement funcional.

2.-Desenvolupar processos de raonament per tal de donar resposta a un problema o situació i per tant prendre decisions, generar hipòtesis i tenir en compte condicionants ètics.

3.-Desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge autodirigit, rescatar coneixements previs, reconèixer les seves mancances i organitzar-se per obtenir aquests coneixements a partir de diferents fonts (llibres, articles, web, consulta a professors, etc...)

4.-Motivar per l’aprenentatge proposant un context i un problema que suposi un desafiament que requereixi la participació dels estudiants i la exploració  i obtenció de noves solucions en un procés auto-dirigit que superi la posició passiva característica del sistema educatiu tradicional.

5.-Desenvolupar la capacitat de treballar en equip, que implica altres capacitats com la comunicació, organització, confrontació d’idees i punts de vista, anàlisi crítica i raonada de les propostes i el seguiment dels processos i la dinàmica del propi grup.

6.- El professorat haurà de dissenyar i confeccionar rúbriques per avaluar objectivament tant els coneixements teòrics com les competències transversals.

Amplicació de l'actuació

S'ha previst ampliar l'experiència a l'ensenyament de Medicina en aquest curs 2014/2015

Codi del projecte: 
2014PID-UB/028
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Participants: 
Anna Vidal-Alabró, Helga Simon Molas, Anna Falcó Pegueroles, Jordi Bermúdez Mas, Jose Carlos Perales Losa, Ramon Bartrons Bach, Isabel Fabregat Romero
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Odontologia , Medicina
Assignatures implicades: 
Teràpia Gènica i Molecular