Aula inversa aplicada als seminaris de malalties infeccioses

Aquest curs 2017-18, introduiré una innovació docent en dos dels seminaris de l'assignatura de Malalties Infeccioses: "Meningitis de la comunitat" i "Infecció en el pacient VIH". 

En esència, el mètode a seguir consistirà en facilitar un material docent per estudi individual abans de la classe, seguit d'una sessió a l'aula, on es farà una prova inicial individual avaluable, es repetirà la mateixa prova per equips, discusió i resolució de la prova, dirigida pel professor, finalitzant amb una classe magistral curta (miniclasse). Aquest mètode, conegut com aula inversa, incentiva l'estudi regular, ja que inclou la avaluació continuada i afavoreix la participació activa dels alumnes mitjançant el treball en equip. 

En les malalties infeccioses, com en altres disciplines clíniques, el coneixement i habilitats en l'enfoc diagnòstic i maneig dels pacients és esencial i s'adquereix mitjançant la resolució de supòsits pràctics. Tanmateix, aquest objectiu no és fàcil d'assolir a les aules. En general, en els seminaris pràctics la participació és molt heterogènia per diferents raons, de caire personal de l'alumne (o del professor), i de l'entorn. Sovint, els intents del d'implicar-los en la discusió fracassen, i finalment hi participen els que se senten més segurs. La valoració del grau d'assimilació en aquestes circunstàmcies no resulta fàcil, a més de no permetre detectar deficiències i corregir-les en temps real.  

La meva motivació per a introduir aquesta metodologia inclou dos aspectes: En primer lloc, la necessitat d'una particcipació més activa de l'alumne. La meva percepció en els anys de docent es que l'alumne adopta una actitud més aviat passiva quan es tracta discutir i donar cadascú el seu parer. En segon lloc, la necessitat de conèixer el grau d'assoliment del objectius docents. Crec que el mètode de l'aula inversa és l'eina que s'adapta millor als aspectes docents que en el meu parer són susceptibles de millora. Traslladar el treball colegiat del dia a dia dels clínics a les aules els aproparà a les tasques reals que hauran de desenvolupar en un furtur proper, i això incentiva la participació i té un plus de motivació, si cal. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Millorar la participació. L'objectiu final de qualssevol intervenció és millorar l'aprenetatge. L'objectiu d'aquesta intervenció és facilitar un clima favorable per a la discussió, afavorint aixi la participació activa, però voluntària de tota la classe.

2. Treball en equip. Es tracta d'incentivar la discussió dels casos clínics i tractar de resoldre'ls de manera colegiada, apropant-se al que serà la seva feina com a professionals.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B45
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Santin Cerezales, Miguel Angel
Ensenyament/s: 
Medicina
Assignatures implicades: 
Malalties Infeccioses
Linies d'innovació: