Aula inversa de diagnòstic i indicacions de l’exodòncia quirúrgica de les terceres molars incloses ( 3Ms)

La patologia que acompanya a l’erupció de les terceres molars o caixals del seny és molt freqüent entre la població independentment de l’edat, amb una prevalença elevada. Una de les decisions que l’Odontòleg ha de prendre sovint és la de la indicació de la seva extracció quirúrgica.

Es proposa desenvolupar el tema del programa del pla docent: “Diagnòstic i indicacions de l’exodòncia quirúrgica de les terceres molars incloses ( 3Ms)”,  amb metodologia docent d’aula inversa, per poder fer la discussió a classe a propòsit d’un cas clínic aclarint els dubtes desprès d’haver donat a l’alumne el material teòric prèviament a través del campus virtual ( vídeo introductori, llibre de text referenciat al programa, articles publicats i Guia de Pràctica Clínica de la SECIB (Sociedad española de cirugía bucal)

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius inicials busquen que l’alumne passi de veure aquest tema com un més dels que és important aprendre per aprovar l’examen i simplement memoritzar el seu contingut, a veure el seu aprenentatge como una eina útil per el exercici de la professió d’Odontòleg centrada en el pacient.

Referits a coneixements sobre les 3Ms inclosos

 • Conèixer-ne les causes(etiologia), la incidènciaen la població, el mecanismede la malaltia (patogènia), les alteracionsproduïdes en el funcionalisme normal (fisiopatologia) i les lesions estructurals(morfo patologia) que poden causar les 3Ms.
 • Interpretar la semiologia clínicai arribar a un diagnòsticrespecte a la situació i característiques de les 3Ms i de la patologia que pugui associar-se i el seu pronòstic en funció de la seva situació i de les característiques del pacient (edat, patologia general associada, tractaments farmacològics, etc.).
 • Demostrar el coneixement de les bases científiques que justifiquen la indicació de les exploracions complementàries(radiològiques o analítiques).
 • Conèixer la tècnica quirúrgica de l'extracció de les 3Ms adequada a cada cas, amb les seves indicacions i contraindicacions.
 • Formular un pla terapèutic quirúrgic o la indicació del control actiu durant la vida del pacient en el cas de que així es decideixi per part del odontòleg o del pacient.
 • Conèixer les complicacions en cas de no extracció.

Referits a habilitats, destreses

 • Interpretar les radiografies més indicades per a l’assignatura (ortopantomografies, tomografía computada) 
 • Conèixer el tipus d’inclusió i saber classificar-la així com el grau de dificultat que tindria la seva extracció (classificació de Pell & Gregory i Winter, classificació de Parant, etc.). 
 • Saber identificar els signes de risc de lesió intraoperatoria del nervi dentari inferior, de lesió del 2M (traumàtica o periodontal) o de fractura mandibular interpretant les radiografies (enfosquiment, interrupció  o estretament del conducte del nervi dentari inferior, relació del 3M amb el sinus maxil.lar, etc)
 • Identificar els 3Ms amb major risc de pericoronaritis.

Referits a actituds, valors i normes

 • Fonamentar la pràctica professional dels continguts de la cirurgia bucal amb criteris científics. Iniciar-se en el maneig dels elements de documentació.
 • Desenvolupar una preocupació tant per l’atenció del pacient i per la prevenció de les patologies.
 • Adquirir experiència en el treball cooperatiu i en les tècniques de comunicació interpersonal, desenvolupar-ne el sentit ètic, de solidaritat social, de responsabilitat i de dedicació.
 • Aprendre a avaluar críticament el nivell dels propis coneixements i competències, i iniciar-se en els mètodes de recerca, de recuperació científica i en l’autoaprenentatge.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/002
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Mª Angeles Sánchez Garcés
Participants: 
Octavi Camps Font
Cosme Gay Escoda
Alba Sánchez Torres
Gemma Sanmartí
Enrique Alaejos Algara
Jordi Cascos
Josep Arnabat Dominguez
Milva Quinteros Borgarelo
Erika Vegas
Ensenyament/s: 
Grau d'Odontologia
Assignatures implicades: 
Cirurgia Bucal