Avaluació continua de les practiques clíniques mitjançant rúbriques i diari reflexiu.

Implantar un sistema d’avaluació continua mitjançant rúbriques i un diari reflexiu de les pràctiques clíniques de Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia. 

L’assignatura de Cirurgia Bucal Clínica i Implantologia consta d’unes pràctiques clíniques a l’Hospital Odontològic UB. L’alumnat diagnostica i tracta pacients amb la supervisió de PDI. Aquesta pràctica és avaluada mitjançant una qualificació global per a cada pràctica. Aquesta avaluació continuada representa el 50% de la qualificació final de l’alumne.

En ocasions, l’alumnat no té pacient assignat, atès el  número limitat de pacients, tot i que ha de fer també la pràctica, observant o ajudant altres alumnes. Registrar al Campus Virtual quin tipus de tractament fa cada alumne a cada pràctica permetrà al coordinador de l’assignatura redistribuir els pacients assignats per tal de garantir les mateixes oportunitats. Això pot ajudar l’alumnat amb dificultats de comunicació a fer un número de procediments equitatiu. Per altra part, quan l’alumnat no pot fer una visita durant la pràctica clínica, igualment es podran avaluar aspectes de la seva actuació, com la puntualitat o la participació en els procediments que duen a terme altres estudiants. 

El professorat que qualifica sol ser el mateix al llarg de tot el curs per a cada estudiant, però sovint l’alumnat percep greuges, degut a que els llindars de qualificacions són diferents. Això genera reclamacions, degudes a l’elevada ponderació de les pràctiques. Per altra part, el fet que el professor hagi de supervisar simultàniament diverses estudiants pot limitar l’impacte de la retroalimentació sobre la seva actuació. Sovint l’alumnat reclama una informació més concreta sobre què se n’espera, amb una avaluació a temps i acumulativa. Per altra part, el PDI sovint té poca informació sobre l’impacte de l’experiència de la pràctica en l’aprenentatge. A més, la necessitat de supervisar procediments en curs pot fer que el PDI  tingui poc temps per a donar prou retroalimentació sobre el desenvolupament de la pràctica. 

L'ús de rúbriques permet donar una guia per a l’estudiant, i per tant guiar l’aprenentatge. El seu ús al Campus Virtual ha de millorar la immediatesa i facilitar la retroalimentació. Per altra part, dur un diari reflexiu permet a l’estudiant estructurar i reflexionar sobre la seva experiència d’aprenentatge i al PDI interpretar la visió de l’alumnat i modular l’aprenentatge (per exemple, la necessitat de més acompanyament o pel contrari, de més autonomia).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La introducció d’una rúbrica d’avaluació de les pràctiques clíniques i d’un diari reflexiu permetrà:

- Agilitzar els procediments d’avaluació de les pràctiques clíniques. 
- Orientar l’aprenentatge cap a la consecució d’objectius concrets (puntualitat, pro-activitat, empatia, habilitats clíniques, autonomia) i coneguts per l’alumnat. 
- Facilitar la comunicació entre el PDI i l’alumnat, gràcies a la immediatesa i transparència del procediment d’avaluació, per una banda, i a una millor percepció de l’experiència d’aprenentatge. 
- Promoure una reflexió sobre el propi aprenentatge de les habilitats clíniques, gràcies a les anotacions associades a la qualificació i al diari reflexiu. 
- Dur un registre dels procediments que detecti quin alumnat presenta dificultats i l’ajudi a demostrar les seves habilitats clíniques, redistribuint els recursos. 
- Reduir les reclamacions per les qualificacions d’avaluació continua, gràcies a la transparència i immediatesa de la qualificació, la retroalimentació i la reflexió crítica. 

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/009
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Eduard Valmaseda Castellon
Participants: 
Rui Figueiredo
M. Àngels Sánchez Garcés
Daniel Abad Sánchez
Enrique Alaejos Algarra
Nieves Almendros Marqués
Octavi Camps Font
Jorge Cascos Romero
Esther Isabel Delgado Molina
Miguel Ángel González Sánchez
Alba Sánchez Torres
Gemma Sanmartí Garcia
Marta García García
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Cirurgia Bucal Clinica i Implantologia
Cirurgia Bucal Infantil