Avaluació continuada, rendiment acadèmic i propostes de millora docent: el cas de l’assignatura d’Història Econòmica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La posada en marxa dels nous graus i l'aplicació dels sistemes d'avaluació continuada establerts en el nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) tenen diversos objectius. Un d'ells és afavorir la millora del rendiment acadèmic dels nostres estudiants.

Però, realment existeix una relació entre el tipus d'avaluació utilitzat i el rendiment acadèmic? La resposta sembla afirmativa. Gairebé una dècada abans que entrés en funcionament el nou EEES, el Departament d'Història i Institucions Econòmiques d'aquesta universitat ja havia començat a implementar un metodologia basada en el sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema va estar aplicant-se a les assignatures d'Història Econòmica Mundial, obligatòries en el primer curs de les antigues llicenciatures d'Administració i Direcció d'Empresa (ADE) i Economia així com de l'antiga Diplomatura de Ciències Empresarials. I ho continua fent en els actuals graus d'ADE i Economia, on també és obligatòria en el primer curs.

La impressió generalitzada és que l'avaluació continuada ha permès una millora del rendiment acadèmic de l'alumnat. Tanmateix, cal reconèixer que mai ens hem aturat a analitzar la relació estadística que podia existir entre un i altre fet. Tampoc hem analitzat estadísticament si existien diferències significatives en les metodologies utilitzades pels professors durant les antigues 'classes pràctiques' (actualment denominades de tutorització per grups), que són les que permetien realitzar l'avaluació continuada, i si aquestes diferències o altres tenien un impacte en el rendiment acadèmic de l'alumne.

Després de diversos cursos, ens sembla que ha arribat el moment de valorar els resultats de la nostra opció docent, ara que ja ha adquirit un caràcter universal a la nostra Facultat. En aquest sentit, és necessari assenyalar que el curs 2010/2011 va ser el primer curs pel que fa a l'aplicació generalitzada de l'EEES a la Facultat d'Economia i Empresa. En conseqüència, la informació sobre els resultats obtinguts a partir d'una nova metodologia docent són encara força limitats a la nostra Facultat. Ni que sigui només a partir de l'anàlisi d'una assignatura, aquest projecte pot contribuir a ampliar la base de dades disponible i a enriquir la necessària reflexió sobre el sistema d'avaluació continuada.

Aquesta darrera qüestió volem destacar-la. El projecte que presentem no només cerca l'anàlisi. També vol esdevenir una primer pas per a una reflexió més general sobre les classes de tutorització per grups i sobre la possible necessitat d'introduir canvis en la nostra organització i pràctica docent. Això és el que pretenem iniciar en relació a l'assignatura Història Econòmica Mundial.

El projecte que presentem pretén impulsar precisament un dels aspectes als quals dóna prioritat la present convocatòria: la difusió de les conclusions de les accions d'innovació per tal de contribuir a la millora i al coneixement general de l'activitat de millora de la qualitat docent a la nostra Universitat.

El projecte que presentem té dues fases. La primera està previst que s'executi al llarg del proper curs (2012/2013). La segona es pretén iniciar en el curs 2013/2014. En aquesta convocatòria, només es presenta a consideració la primera fase, la qual proposa tres objectius:

1. Aportar evidència empírica que permeti quantificar fins a quin punt els estudiants que segueixen l'avaluació continuada tenen un millor rendiment que aquells que realitzen l'avaluació única.

2. Oferir evidències quantitatives que permetin conèixer si la dimensió del grup i el tipus de metodologia emprada influencien els resultats acadèmics dels alumnes que segueixen l'avaluació continuada.

3. Disposar d'elements objectius que afavoreixin l'inici d'un procés de reflexió i discussió entorn la nostra pràctica docent, especialment en les classes de tutorització per grups.

 

Aquest projecte es continua desenvolupant durant el curs 2014/15.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/174
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Ramon Muñoz, Ramon
Participants: 
Enrique Tello Aragay, Alejandro Sanchez Suarez, Ricard Soto Company, Carlos Sudria Triay, Jordi Planas Maresma, Jose Colome Ferrer, Cesar Roberto Yañez Gallardo, Montserrat Carbonell Esteller, Ana Carreras Marin, Marc Badia Miro, Yolanda Blasco Martel, Sergio Espuelas Barroso, Jordi Guilera Rafecas, Miguel Gutierrez Poch, Guillermo Gil-Mugarza Llorente, Ricardo Garcia Orallo, Lidia Torra Fernandez
Grup d'innovació docent: 
Estratègies de millora/innovació docent: