Avaluació formativa per a estudiants de primer curs

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
En principi, els objectius inicials del curs tenen dos vessants.
 
Per una banda, hi ha la qüestió de contingut. L’alumnat ha d’assolir un coneixement orientatiu sobre autors i textos representatius en llengua anglesa des dels orígens fins al segle XVII, ho ha de fer a través d’un vocabulari específic d’estudis literaris en anglès, i dins els contextos històrics, socials, i culturals corresponents. Aquests objectius que ens marca el Pla Docent conviuen amb d’altres que són de caràcter més específic al perfil de l’alumnat que ens arriba a la universitat. El present projecte d'innovació va dirigit a paliar mancances relacionades amb els objectius que ens marquem a continuació i que poc tenen a veure amb els continguts de l'assignatura com a tal.
 
Així, ens marquem com a objectiu que els nostres alumnes adquireixin seguretat a l’hora de llegir de forma crítica i que s’adonin del seu potencial com a crítics literaris, així com de la seva evolució en aquests dos aspectes de la vida acadèmica (lectura-escriptura/producció de textos). El nostre objectiu és preparar aquests estudiants nouvinguts per a les exigències amb què es trobaran durant els anys següents a Estudis Anglesos, amb assignatures molt més especialitzades, treballar les seves mancances pel que fa a les seves habilitats de lectura crítica i escriptura i fer-los conscients de la seva pròpia progressió a millor.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/008
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Gemma López Sánchez
Participants: 
William Phillips Mockford, Clara Escoda Agustí, Maria Isabel Seguro Gómez
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Literatures en anglès fins al segle XVII
Estratègies docents per la millora/innovació: