Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Facilitar als estudiants l’assoliment progressiu de competències professionals al llarg de tota la seva trajectòria universitària. Fer possible una avaluació formativa, que serveixi a l’estudiant per visualitzar el seu progrés, tot rebent un feedback que li permeti suplir les seves mancances competencials. Potenciar el desenvolupament de les següents competències al llarg de la titulació: anàlisi i síntesi, organització i planificació, autogestió del temps, aplicació de coneixements a la pràctica, treball autònom, comunicació escrita, capacitat d’autocrítica, autoexigència i motivació per l’èxit, extracció de conclusions i interpretació de resultats, i elaboració d’informes tècnics. En definitiva, l’objectiu essencial és fer possible que l’estudiant dugui a terme una progressió lògica en l’adquisició de competències professionals, començant a primer curs i finalitzant a quart. Amb cada assignatura se li donarà a més un feedback formatiu, que li permetrà saber on ha arribat i quins objectius ha d’assolir durant el següent curs.  

Codi del projecte: 
2013PID-UB/004
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Alcañiz Zanón, Manuela T.
Participants: 
Manuela Alcañiz Zanón, Ramon Alemany Leira, Catalina Bolancé Losilla, Helena Chulià Soler, Jordi López Tamayo, Ana María Pérez Marín, Ernest Pons Fanals, Carme Riera Prunera, Miguel Santolino Prieto, Elisabeth Torrelles Puig
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau en Estadística UB-UPC
Assignatures implicades: 
Estadística Descriptiva (1r curs, 1r semestre), Introducció a la Investigació Operativa (1r curs, 2n semestre), Disseny d'Enquestes (2n curs, 1r semestre), Econometria (3r curs, 2n semestre), Anàlisi de Sèries Temporals (4rt curs, 1r semestre)