Blended T-BL

  1. Incentivar l’aprenentatge de diversos continguts de la matèria pròpia del Dret Mercantil d’una forma més pràctica i professional.
  2. Promoure un aprenentatge més aprofundit dels continguts teòrics de l’assignatura.
  3. Proporcionar l’oportunitat de desenvolupar diverses habilitats relacionades amb la pràctica professional, com ara, el treball en equip, la capacitat per formular hipòtesis; la cerca d’informació rellevant i l’anàlisi crítica; la justificació dels arguments amb referències adequades a les resolucions judicials i administratives i als comentaris doctrinals, com també l’organització en la gestió del temps de treball.
  4. Treballar a fons algunes habilitats de comunicació escrita i oral i habilitats de síntesi de la informació donada en el cas; les relatives a l’examen dels fets clau i rellevants; la presentació de la informació de manera ordenada en els seus escrits i l’expressió oral i escrita clara i precisa.
  5. Incidir en les relacions interpersonals tant dins del grup de treball com fora, en el debat davant del tribunal i amb la resta d’equips competidors a través de la formació en el control de l’estrès emocional i l’expressió del seu confort o desconfort dins del grup.
  6. Proveir als estudiants de la valoració en la seva evolució en l’aprenentatge tant a nivell de coneixements com d’habilitats a través de la formació en la participació d’un debat acadèmic estructurat mitjançant
  • Feedback dels professors implicats;
  • L’autoavaluació i l’avaluació dels companys

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu de l’actuació consisteix a formular una proposta educativa basada en la combinació de dues estratègies metodològiques: l’aprenentatge basat en equips i l’aprenentatge basat en projectes.

En els anys anteriors havíem presentat el curs “Dret de l’empresa i del mercat” exclusivament en format d’aprenentatge basat en equips. En qüestionaris d’incidències crítiques i en algunes entrevistes, els estudiants manifestaven que les activitats que els proposàvem sovint eren reiteratives i això causava una certa desmotivació per a l’estudi.

Amb el format que ara oferim pretenem ajuntar l’aprenentatge conceptual amb el desenvolupament d’un projecte. Aquesta formació s’estructura en tres fases ben diferenciades.

La primera fase començaria el primer dia de curs amb la formació d’equips estables i una mica de formació sobre el treball en equip, que es perllongaria durant les tres primeres setmanes. A continuació s’entraria ja en l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la matèria del curs dedicant-hi una setmana a cada tema mitjançant una estratègia d’aula inversa on el estudiants responen un qüestionari sobre la matèria estudiada i resolen a l’aula qüestions pràctiques presentades pel docent el qual resol els dubtes sorgits durant l’estudi i en complementa, si cal, el contingut amb les explicacions adients. A partir de la vuitena setmana els estudiants, treballant en equips de 4 persones, han de dur a terme un projecte consistent a redactar els escrits de demanda i contestació per la comissió de diverses infraccions que es plantegen en un supòsit d’actuació de les empreses en el mercat. Els estudiants poden triar l’estratègia que consideren més efectiva per tirar endavant les seves reclamacions. La darrera setmana del curs es reserva per a fer un debat sobre els arguments que han fet servir cadascuna de les parts implicades en el conflicte amb les conclusions corresponents.

La segona fase que s’inicia a principis del mes de novembre i que finalitzarà la darrera setmana del mes de desembre consisteix a enfrontar els estudiants amb un problema complex per tal que apliquin el coneixement adquirit durant la primera fase i alhora desenvolupin habilitats de treball en equip, de comunicació, d’anàlisi i de síntesi i estratègies argumentatives mitjançant una doble actuació, individual, primer, i grupal després, per tal de fondre els diferents escrits en un de sol, de síntesi. Tot seguit, els estudiants són convidats a respondre per escrit els seus propis arguments seguint el mateix procediment, ocupant ara, la posició de la part de demandada, amb la qual cosa s’intenta aconseguir que ells contemplin la situació des d’aquest doble vessant dels interessos confrontats i aprenguin a tenir criteri a l’hora de prendre decisions.

La tercera fase i final té lloc els dies 19 i 20 de desembre. Durant aquests dos dies, els estudiants, agrupats per parelles d’equips enfrontats, hauran d’exposar  els seus arguments i rebatre els contraris durant uns 20 minuts en una sessió oral i pública. En acabat, tant l’actuació pública com sengles escrits hauran de ser revisats per dos dels altres equips i emetre’n una valoració d’acord amb una rúbrica que els ha de ser lliurada amb anterioritat.

 

Codi del projecte: 
2016PID-UB/029
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Participants: 
Asuncion Gual Dalmau, Silvia Gomez Trinidad, Judith Morales Barcelo, Juan Jane Bonet, Berta Bombi de Llanza, Noemí Jiménez Cardona
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret
Assignatures implicades: 
Dret de l'empresa i el mercat