Canviant l’enfoc de les assignatures de Màster: aplicació de l’aprenentatge basat en projectes com una nova eina de treball actiu

L’aprenentatge Basat en Projectes (ABPj) és una metodologia d’aprenentatge on els estudiants adquireixen un rol actiu afavorint-se la motivació acadèmica. És un model d’ensenyament fonamentat en la utilització de projectes autèntics i realistes, basats en una qüestió, tasca o problema altament motivador i relacionat directament amb el context de la professió. Els alumnes cerquen solucions desenvolupant competències amb un enfoc col·laboratiu. Aquest tipus d’aprenentatge es troba a l’àmbit de “l’aprenentatge actiu” juntament amb altres metodologies como el aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge per descobriment o l’aprenentatge basat en reptes.

Totes aquestes metodologies es diferencien clarament de l’ensenyament directe o clàssic. En aquest sentit, el transmissor dels coneixements teòrics no és únicament el professor si no que l’adquisició d’aquests coneixements acaba sent un procés de treball comú entre els estudiants i el docent. Per tant, el paper de l’estudiant deixa de ser passiu i passa a ser totalment actiu participant en el reconeixement de problemes, en la priorització i recollida de la informació, comprensió i interpretació dels resultats, establiment de relacions lògiques, plantejament de conclusions o revisió crítica de preconceptes. Per una altra banda, el docent no fa únicament una exposició de continguts si no que crea un ambient d’aprenentatge que permetrà als estudiants desenvolupar els projecte la qual cosa implicarà la cerca de materials, la localització de fons d’informació, la gestió de la feina en grup, la valoració del desenvolupament del projecte, la resolució de dificultats, el control del ritme de treball per facilitat l’èxit del projecte i l’avaluació del resultat.

El professorat implicat en el present projecte considera que seria interessant, útil i molt enriquidor pels estudiants implementar aquesta metodologia en dues assignatures del Màster Interuniversitari de Antropologia Biològica (UB-UAB) (coordinació Dra. Araceli Rosa). Aquest Màster té com a finalitat oferir als graduats en Ciències Experimentals i en Humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, l’evolució i les implicacions biomèdiques. Dins del context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, la nostra responsabilitat com a professors universitaris és que els nostres alumnes adquireixin perfils que responguin a necessitats futures, amb capacitat de desenvolupar demandes interdisciplinàries en el context d’una formació continuada que els serà de gran utilitat pel seu desenvolupament laboral futur.

En el present projecte es proposa aplicar la metodologia de l’ABPj en dues assignatures del Màster Interuniversitari d’Antropologia Biològica: i)Laboratori de Biologia Humana II (LabII) (assignatura troncal del primer trimestre i coordinada per la Dra. Bárbara Arias), i ii) Del Genoma als Fenotips Complexos: avenços metodològics i aplicacions biomèdiques (GAFC) (assignatura optativa del segon trimestre i coordinada per la Dra Mar Fatjó-Vilas).

Els alumnes hauran de desenvolupar dos projectes en els quals hauran de ser capaços d’aplicar els seus coneixements teòrics en un projecte amb aplicabilitat en recerca. De manera concreta, a LabII l’aplicació es farà en la pròpia assignatura ja que l’alumne haurà de dissenyar el seu protocol experimental de laboratori i aquest haurà de ser aplicat en la part de laboratori programada en l’assignatura. En el cas de l’assignatura GAFC, els alumnes hauran de proposar un projecte de recerca seguint en model d’una convocatòria oficial (ex. Convocatòria ISCIII). Els alumnes d’aquesta assignatura s’emmarquen dins l’especialitat de “Biodiversitat Humana i aplicacions Biomèdiques” i el projecte que proposin haurà d’integrar el marc teòric de la pròpia assignatura (GAFC) i d’altres assignatures cursades en aquesta especialitat (Tècniques moleculars avançades i Models genòmics de predicció en epidemiologia). Aquestes dues assignatures, coordinades per la Dra Rosa i Arias, ja hauran començat a orientar els seus continguts a les necessitats del projecte que els alumnes desenvoluparan a GAFC.

Amb aquesta metodologia pretenem dotar als alumnes de capacitats que els permetin solucionar situacions amb què es trobaran al llarg de la seva carrera professional (com dissenyar un protocol de laboratori per portar a terme un experiment o escriure una sol·licitud de beca o un projecte de recerca). A més, creiem que aquesta metodologia els permetrà involucrar-se de manera més directa i activa en el funcionament de les assignatures, augmentant d’aquesta manera la seva motivació.

Bibliografia
- The Main Course, Not Dessert. How Are Students Reaching 21st Century Goals? With 21st Century Project Based Learning. Larmer, J and Mergendoller, JR.. Buck Institute for Education (2010).
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/42240/mod_imscp/content/2/un...
- 7 elementos esenciales del ABP. Pereira Baz M.A. Web Educalab (2015).
- Aprendizaje basado en proyectos. Cómo hacer que un proyecto sea auténtico y real. EDUforics (2017)
- Quaderns de docència Universitària: L’aprenentatge basat en la indagació i el codisseny. Pastor, X. , Lozano, R. i Gros, B. ICE-UB (2017) (http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/118819/1/QDU-33-)

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els alumnes hauran d’assolir els següents objectius:
- Portar a terme un treball cooperatiu que permeti l’adquisició de competències professionals que puguin ser útils en futurs contexts laborals. Això permetrà el desenvolupament d’habilitats personals al servei de l’equip.

- Desenvolupar “un producte” que tingui aplicabilitat. En el cas de l'assignatura LabII serà un protocol de laboratori que els alumnes desenvoluparan i posaran en pràctica al laboratori i en el cas de GAFC serà la redacció d’un projecte de recerca en un format similar a l'emprat en convocatòries de beques i projectes competitius que hauran de defensar de forma oral i en format  pòster.

 - Presentar i redactar el projecte realitzat i mostrar capacitat per discutir el projecte amb els companys i els professors

-  Aprendre a organitzar el temps de treball autònom mitjançant dates prefixades de lliurament.

-  Adquirir i integrar coneixements teòrics de manera autònoma.

-   Desenvolupar la capacitat crítica dintre del grup de treball i amb els altres grups

El objectius del professorat seran els següents:

- Dissenyar un projecte atractiu per l’alumnat i assolible durant el temps de durada de l’assignatura

- Dissenyar un pla de treball pel desenvolupament de l’activitat proposta respectant les càrregues de treball presencial i autònom de l’alumne.

- Dissenyar i implementar adequadament el mètode d’avaluació incloent avaluació continuada, entre iguals i formativa.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/002
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Barbara Arias Samperiz
Participants: 
Araceli Rosa de la Cruz
Mar Fatjó-Vilas Mestre
Ensenyament/s: 
Master Interuniversitari en Antropologia Biològica
Assignatures implicades: 
Laboratori de Biologia Humana II
Del Genoma als Fenotips Complexos: Avenços Metodològics i Aplicacions Biomèdiques