Classes 50/50: La incorporació de l'aprenentatge actiu en el Dret Públic

Es proposa implantar un sistema d'innovació docent que, en l'àmbit del Dret Públic, prioritzi l'aprenentatge actiu dels estudiants a través de diferents metodologies, front a la tradicional classe magistral.

En concret, la proposta plantejada consisteix en què, en una mateixa sessió, les explicacions teòriques representin el 50% de la classe, i que aquestes es combinin amb diferents tipus d'activitats que constitueixin el 50% restant, i que vagin dirigides a la comprensió dels conceptes explicats en aquella mateixa sessió i a la seva aplicació pràctica.

Les activitats pràctiques que es volen dur a terme són de diferents tipus, triant la més adequada en funció dels conceptes explicats a classe. En aquest sentit, es preveu realitzar activitats en les que s'utilitzin materials estrictament jurídics, com preceptes de Lleis o sentències; però també activitats que tinguin com a suport altres tipus de materials (notícies de premsa, vídeos, creació de padlets) i també activitats que permetin l'autoavaluació com, per exemple, la realització i autocorrecció de petits casos pràctics o de tests amb programes tipus Kahoot. La realització de les activitats pràctiques inclouria, en determinats supòsits, que la cerca del material la realitzessin els propis alumnes, per tal que es familiaritzin amb diferents instruments com, per exemple, bases de dades jurídiques, revistes electròniques i altres tipus de recursos que s'utilitzen tant en l'exercici professional com en l'àmbit de la recerca. Així mateix, també es contempla que, en algunes sessions, la part pràctica sigui dirigida per algun professional (advocat, funcionari, etc.), l'activitat del qual es trobi directament vinculada als conceptes explicats.

L'objectiu final és que, en una mateixa sessió, els estudiants puguin verue les dues facetes d'una matèria: la part teòrica o doctrinal i també la part pràctica. Amb aquest sistema, es consdiera que, no només s'afavoreix la millor comprensió dels conceptes, sinó que també s'estableixen vincles amb la pràctica i es posen els fonaments per tal que els alumnes aprenguin a "pensar jurídicament".

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El Projecte pretén implantar tècniques d'innovació docent en diversos estudis que s'imparteixen a la Facultat de Dret. Es tracta, per tant, d'una experiència que afecta de manera transversal a diferents graus i títols propis (Grau de Dret, Grau de Criminologia, Títol propi d'Investigació Privada, Grau de Gestió i Administració Pública), si bé la mateixa es desenvolupa al voltant d'uns continguts docents similars, lligats al concepte, organització i funcionament de l'Adminsitració Pública.

I és que la majoria d'ensenyaments en els que s'implantarà el projecte tenen en comú que no són estudis eminentment jurídics (a excepció del Grau de Dret); però que, malgrat l'anterior, tenen en el seu itinerari importants assignatures en matèria de Dret Públic les quals, a més, s'imparteixen en els primers cursos.

En aquest context, els objectius inicials relacionats amb la millora de l'aprenentatge de l'alumnat implicat es sustenten en els següents eixos:

1) Facilitar l'adquisició de coneixements vinculats al Dret Públic que, a priori, i en un marc d'aprenentatge estrictament teòric, són de difícil comprensió i contribuir a que puguin contextualitzar aquests conceptes.

2) Millorar la motivació dels alumnes, a través de la seva implicació en l'aprenentatge mitjançant les diferents activitats pràctiques que es desenvolupin a classe.

3) L'adquisició de competències transverals, entre les que destaquen el treball en equip, la capacitat d'aprenentatge i la capacitat emprenedora i creativa pel què fa a la resolució de problemes.

4) Incorporar l'avaluació formativa, fent coneixedor a l'alumne del seu propi procés d'aprenentatge i no només del resultat de l'activitat avaluadora. En concret, els mecanismes i instruments d'avaluació que es preveu utilitzar estan centrats en el feed-back constant i en l'apliacació de mesures de millora.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/018
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Araguas Galcera, Irene
Participants: 
Oscar Capdeferro Villagrassa
Ricard Gràcia Retortillo
Marc Vilalta Reixach
Almudena González
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Criminologia
Grau de Dret
Títol propi Investigació Privada
Estructures Administratives: Grau de Gestió i Administració Pública
Assignatures implicades: 
Introducció al Dret Públic
Fonaments de Dret Administratiu
Marc Legal i Professional de la Investigació Privada
Estructures administratives