Com millorar la pronunciació i expressió en llengua anglesa a l'assignatura Poesia Britànica

L'objectiu de l’actuació és de millorar la pronunciació en llengua anglesa de l’alumnat mitjançant l'avaluació continuada formativa oral, tot fent conscients a l’alumnat de les seves fortaleses i mancances dins d'aquest àmbit. Es pretén:

 • Recordar i reforçar els coneixements fonètics i fonològics que l’alumnat ja va estudiar a l’assignatura “Fonètica i fonologia angleses I” del primer curs del grau. Específicament, mitjançant poemes breus escrits segons la tradició poètica anglesa de ritme i rima, l’alumnat aprendrà a reconèixer
  • els sons febles;
  • les síl·labes tòniques;
  • la música de l’entonació en la poesia en llengua anglesa.
 • Millorar l'actuació de l'estudiant en l'àmbit oral més enllà de les pràctiques de millora que ja hi estan implantades;
 • Donar l’alumnat d'eines per reconèixer les seves pròpies fortaleses i mancances en l’àmbit de la pronunciació anglesa;
 • Avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida, autoavaluació i ensenyament/aprenentatge reflexiu que ja s'hi apliquen.
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 • Fomentar la part formativa de l’avaluació amb la implantació de dues tasques, gairebé idèntiques al començament i al final del curs perquè siguin comparables i indicatius de canvis.
 • Fer conscient a l’alumnat de la qualitat de la seva pronunciació en anglès, dels seus punts forts i febles
 • Oferir l’alumnat tècniques de millora i d’autoavaluació per ajudar a millorar la qualitat de la seva pronunciació;
 • Mostrar el progrés de l’estudiant individual.

Aquesta actuació suplementària d'innovació docent a Poesia Britànica planteja els següents objectius de millora pel que fa a les competències i als aprenentatges de l'alumnat:

 • Capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma.
 • Capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris i de fonts críticoteòriques.
 • Destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment: capacitat d'organitzar el pensament, de presentar-lo i de comunicar-lo als altres (professors i estudiants) tant per escrit (assajos crítics) com en presentacions orals, de forma clara i convincent.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/003
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
William Charles Phillips Mockford
Participants: 
Cornelis Martin Renes
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d´Estudis Anglesos
Assignatures implicades: 
Poesia Britànica