Comunitats d’aprenentatge mitjançant el mòbil: competència plurilingüe i paisatge lingüístic

En l'actualitat, les TIC ja estan força arrelades en els processos formatius com a mitjans que afavoreixen el desenvolupament de les competències i estratègies d'aprenentatge. L'ús d'internet i de les diverses aplicacions constitueixen vies fonamentals de mediació per a la creació de coneixement.

La tecnologia mòbil, amb tot el seu potencial, és un recurs pendent per incorporar a la formació universitària. En el projecte d'innovació anterior (2018PID-UB/084), el grup DIDAL ja va impulsar pràctiques innovadores amb bons resultats que ens encoratgen a la creació de noves maneres d'intervenció en els cursos de llengua als Graus d’Educació Infantil i Primària de la Facultat d’Educació.

Els dispositius mòbils, d'ús molt arrelat entre els estudiants, ofereixen nombroses possibilitats en els cursos universitaris sempre que tinguin un objectiu pedagògic, raó per la qual també haurien de constituir una eina fonamental del nostre procés d’aprenentatge. D’una banda, entre els avantatges o les virtuts en destaquem la de propiciar que l'estudiant prengui un paper actiu i s'involucri en tasques autèntiques que tenen un sentit, així com la creació d'espais virtuals -que van més enllà del grup classe- en els quals els alumnes poden compartir els recursos, a més a més del procés de realització, d'una tasca relacionada amb les llengües -que forma part d'una experiència inscrita en un context real. D'altra banda, la portabilitat dels dispositius propicia la flexibilitat en dimensions com temps i espai: el temps que s'acomoda al de l'estudiant i l'espai que, més enllà dels àmbits acadèmics (Palalas, 2016). Tots aquests beneficis serveixen per millorar la motivació de l’estudiant i, alhora, propicien que tingui una actitud positiva vers la llengua que aprèn.

En aquest sentit, des d'un enfocament reflexiu, i a través de l'aprenentatge mòbil, ens marquem el propòsit d'incrementar la consciència lingüística dels estudiants en una atenció a l'entorn, a contextos de gran riquesa multilingüe en què estan immersos, al paisatge lingüístic presencial, és a dir, el que està constituït per la combinació de la llengua utilitzada en anuncis i rètols comercials, plaques de carrers, senyals, avisos en edificis públics o privats i qualsevol altre text escrit o oral en l’àmbit públic presencial (Landry i Bourhis, 1997) o bé, un paisatge lingüístic digital a través dels missatges de twitter, d’instagram, tiktok, etc. o fins i tot de les fake news.

Així doncs, s'impulsa l'atenció a l’entorn lingüístic amb un triple focus: a) sociolingüístic, a la diversitat de llengües que conviuen a la societat i la seva relació; b) lingüístic, a la funció de les llengües en els diversos espais, l'adequació dels missatges, i c) normatiu, la qual cosa estimula l’interès i la motivació per les llengües, la reflexió metalingüística i la interacció entre els aprenents per compartir reflexions i per oferir i rebre retroalimentació.

Aquestes pràctiques estan pensades per promoure la interacció entre els estudiants i afavorir la creació de comunitats d’aprenentatge més enllà del grup classe. En conseqüència, aquest projecte d’innovació pretén, a partir de l’aprenentatge mòbil, que els estudiants participin en accions didàctiques creant el seu paisatge lingüístic presencial o digital amb companys d’altres grups i disciplines -en les assignatures de llengües: català, castellà i anglès- amb la intenció de desenvolupar la seva competència plurilingüe.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Generals:

  • Desenvolupar la competència comunicativa i competència digital dels alumnes per mitjà de el disseny i implementació de diverses pràctiques en què es fa ús de la tecnologia mòbil
  • Incrementar la consciència lingüística dels estudiants en relació a l'entorn plurilingüe presencial i digital en el qual estan immersos.
  • Crear una comunitat d'aprenentatge en què participen els alumnes implicats en les assignatures de les tres llengües que s'imparteixen en els Graus d'Educació Infantil i Educació Primària.

Específics:

  • Proposar activitats d'aprenentatge en què es faci ús de la tecnologia mòbil per treballar les llengües catalana, castellana i anglesa amb aplicacions com Instagram, Twitter, Flipgrid, etc. i apps de realitat augmentada.
  • Implementar aquestes activitats fomentant la interacció dels estudiants més enllà del grup classe per desenvolupar comunitats d’aprenentatge: entre assignatures de diferents nivells, impartides en diferents llengües i de diferents titulacions, i en espais reals acadèmics i informals, així com en espais virtuals.
  • Empoderar l'estudiant com a usuari competent de la llengua, capaç de millorar l'ús de la llengua oral i escrita als espais públics físics o virtuals.
  • Analitzar la incidència de l'aprenentatge mòbil en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques dels estudiants i la seva capacitat de treball en les comunitats d'aprenentatge.
  • Transferir els resultats obtinguts a la resta d’assignatures dels graus d’Educació Infantil i Primària i fer propostes per a futures actuacions docents.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/004
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Joan-Tomas Pujolà Font
Participants: 
M. Vicenta González Argüello
Jaume Batlle Rodríguez
Cristina Alcaraz Andreu
Zoraida Cantarero Aybar
Azahara Cuesta García
Carmen Férriz Martínez
Núria Sánchez Quintana
Dolors Font Rotchés
Agnès Rius Escudé
Francina Torras Compte
Gloria Bordons De Porrata-Doria
Maria Moreno i Domènech
M. Amor Montané March
Josep Miquel Ramis Llaneras
M. Mar Suárez Vilagran
Ferran Gesa Vidal
Neus Frigolé Pujol
Hugo Vilar Weber
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Infantil
Grau d’Educació Primària
Assignatures implicades: 
Llengua castellana per l’ensenyament (Grau d’E. Primària i Grau d’Educació Infantil)
Habilitats comunicatives orals: català, castellà, anglès (Grau d’Educació Infantil)
Llengua catalana per l’ensenyament
Llengua Anglesa per a l’Ensenyament
Llengua Estrangera per a l’Ensenyament: anglès
Català i castellà: llengües en contacte a l’escola