Coordinació d’assignatures i equips docents de primer curs de Sociologia per al foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat

El projecte d’innovació docent que aquí presentem s’inscriu en una de les línies d’innovació prioritàries d’aprenentatge professionalitzador; en concret: la B1, de competències transversals.

La nostra proposta d’innovació docent parteix de l’experiència del primer any de desplegament del “Projecte Institucional de Foment de la Qualitat Docent EiE-64 (2018PID-UB/E064)” (curs 2018-2019), relativa a la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat en assignatures de primer i segon cursos del grau de Sociologia. De les reflexions, discussions i intercanvis sobre les experiències individuals en les assignatures respectives de Teoria Sociològica I (professor Jordi Mundó) i Història (professora Yolanda Blasco) en va sorgir la idea que seria convenient que els estudiants de primer curs entenguessin que la intervenció proposada per a la millora de les seves competències tenia un sentit integral que afectava a totes les fases dels seus processos d’aprenentatge.

Aquella primera experiència sobre la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat ha tingut continuïtat. El curs 2019-2020, el professor Jordi Mundó ha desplegat el projecte d'innovació docent sobre "Foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges a l'assignatura de Metodologia de les Ciències Socials" (2019RIMDA-ECO/E064). Per la seva banda, la professora Yolanda Blasco ha coordinat l'equip d'investigadors del projecte sobre "Adquisició de competències transversals i classe inversa" (2019PID-UB/041).

Tot i tractar-se de dos projectes independents, hem coordinat algunes de les accions realitzades al llarg del curs, que es resumeixen en les següents: (1) Ens hem coordinat per passar les mateixes enquestes al principi i al final del curs lectiu de cadascuna de les assignatures que impartim al primer curs del Grau de Sociologia: al primer semestre, a l'assignatura d'Història; i, al segon semestre, a l'assignatura de Metodologia de les Ciències Socials. (2) Hem processat el resultat de les enquestes per establir comparacions i detectar continuïtats/discontinuïtats en la millora dels aprenentages i la responsabilitat. (3) Hem preparat una comunicació (que ha estat acceptada) per al Congrés Internacional d'Innovació Docent ICERI2020 (Sevilla, novembre de 2020; vegeu el text de la comunicació en el document adjunt).

El resultat dels treballs realitzats és ambivalent perquè evidencia el progrés intra-assignatura que realitzen els estudiants en prendre consciència del seu procés de millora dels aprenentatges i de la responsabilitat. En canvi, les evidències d'un progrés continu inter-assignatures no són concloents. Considerem que s'ha de tenir en compte la possible distorsió en els resultats que pot haver tingut la irrupció de la pandèmia de Covid-19 en el segon semestre del curs, per la qual cosa considerem necessari endegar un nou projecte per al curs 2020-21 que permeti obtenir evidències comparables entre un mateix grup en dues assignatures de primer curs de dos semestres diferents.

Així, el present projecte d’innovació docent té com a propòsit central coordinar formalment les assignatures i equips docents de les assignatures d’Història (primer semestre) i Metodologia de les Ciències Socials (segon semestre) del grau de Sociologia per al foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat. Com a hipòtesi de partida, estimem que el procés de preparació, aplicació i avaluació en comú d’accions adequades per al foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat en alumnes d’un mateix curs contribuirà a millorar l’aprenentatge i se’n podran treure conclusions rellevants per a futures accions d’abast més ampli. La proposta s’aplicarà al grup de matí d’Història del grau de Sociologia de primer curs, primer semestre (a més del grup de tarda d'Història del grau de Sociologia, que quedarà com a grup de control i en el que hi participarà el professor Ricard Soto), i al mateix grup de Metodologia de les Ciències Socials al segon semestre.

Finalment, en el projecte es pretén aplicar un indicador que ha estat construït per l'equip docent del projecte 2019PID-UB/041, dirigit per la professora Yolanda Blasco, el qual ens hauria de permetre obtenir evidències fiables del projecte d'innovació docent a fi de poder-lo replicar en el futur i poder comparar els resultats obtinguts. De manera que un dels objectius secundaris del projecte és refinar la nostra formació i pràctica en l'aplicació d'indicadors.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu global: Coordinació d’assignatures i d’equips docents de primer curs de Sociologia, en dos semestres consecutius per l’adquisició i avaluació de la competència transversal "capacitat d’aprenentatge i responsabilitat”.

Objectius específics:

  • Disseny d’un protocol de coordinació de les assignatures de primer curs del grau de Sociologia.
  • Avaluació de la percepció dels estudiants sobre la seva adquisició de la competència transversal..
  • Identificació d'accions de millora per a afavorir l'adquisició continuada de la competència.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/032
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Jordi Mundó Blanch
Participants: 
Yolanda Blasco Martel
Ricard Soto Company
Ensenyament/s: 
Sociologia
Assignatures implicades: 
Metodologia de les Ciències Socials
Història
Estratègies de millora/innovació docent: