Desenvolupament i aplicació d’estratègies d’Aula invertida en assignatures relacionades amb la Química i l’Anàlisi Química (AUQAQ)

L’ús de la classe magistral continua sent avui en dia l’eina més habitual en la tasca docent en la docència de les assignatures de la Química. Aquesta estratègia sovint no és efectiva en assignatures que: incorporen continguts docents molt nous per als alumnes i per les quals no tenen suficients referències i bagatge previ, i/o que tenen un component pràctic que ajudaria a entendre el contingut de l’assignatura però degut a les pròpies limitacions curriculars del sistema no poden ser dutes a terme. En aquesta entorn l’explicació teòrica és poc entenedora i poc motivadora pels alumnes el que acaba afectant al seu nivell d’aprenentatge. Aquesta situació s’ha detectat en les assignatures Contaminació i Anàlisi Química de l’ensenyament de Ciències ambientals i Radioquímica i Tècniques d’anàlisi de Superfícies de l’ensenyament de Màster de Química Analítica, i és per aquest motiu que es proposa la incorporació de l’estratègia d’Aula Invertida en la docència de les esmentades assignatures. L’objectiu és millorar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge mitjançant l’aula invertida, una metodologia més activa i que pretén implicar més a l’alumne l’alumnat en l’aprenentatge a través d’una tasca docent presencial centrada en la realització d’activitats, de manera que s’ajuda a suplir l’absència pràctiques de laboratori les quals són inviables. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El principal objectiu que es persegueix al introduir l’aula invertida com a estratègia docent es millorar l’aprenentatge dels estudiants i la seva preparació pel futur mon laboral.

La incorporació l’aula invertida  té com a objectiu aproximar l’estudiant a l’assignatura de forma que a partir d’una tasca docent més participativa i aplicada puguin percebre la seva transcendència i utilitat en la seva formació i això actuï com a catalitzador del procés d’aprenentatge. 

Un objectiu secundari es incorporar l’estratègia de l’aula invertida a la docència d’assignatures de nivell de Grau i Màster en l’àmbit de la Química i en particular de la Química Ambiental i la Química Analítica de forma que en un futur es podrà estendre el seu ús en altres assignatures d’altres ensenyaments on s’imparteixen assignatures de Química relacionades amb aquest ambits.

Per l’assignatura del Grau, la incorporació es farà de forma parcial, primer a la part d’anàlisi i finalment de forma preliminar a la part de contaminació. L’objectiu és fer un canvi en la dinàmica sovint passiva i rutinària de la classe magistral mitjançant cap a una tasca docent més activa. Això es pretén assolir mitjançant la realització d’activitats en les classes presencials i concentrant les classes presencials de teoria (1h en tres dies) en una sola sessió de 3 hores per fomentar la interacció del professor amb l’alumne.

Per l’assignatura del màster, es proposarà treballar lectures relacionades amb la presència de la radioactivitat en materials i activitats quotidianes així com la visualització de vídeos a la xarxa i la lectura d’articles de determinació de radionúclids en diferents àmbits: mediambient, datació, medicina, energia nuclear.

Millorar el procés d’avaluació dels alumnes.  L’avaluació de cada una de les sessions d’aula invertida es realitza a través de les activitats a l’aula i de qüestionaris previs i posteriors a la sessió presencial. D’aquesta forma es té un seguiment més proper i continu del procés d’aprenentatge de l’alumne i s’eviten les distorsions observades en l’avaluació mitjançant proves parcials i finals 

Codi del projecte: 
2018PID-UB/005
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Alex Tarancon Sanz
Participants: 
Héctor Bagán Navarro
José Francisco García Martínez
Maria Esther Santamaria Hernández
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Ciències Ambientals
Màster de Química Analítica
Assignatures implicades: 
Contaminació i Anàlisi Química
Radioquímica i Tècniques d’anàlisi de Superfícies