DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació

Les xarxes socials han generat canvis importants i accelerats en el procés de subjectivació de la infantesa i la joventut, adquirint gran influència en la socialització i en la construcció de les identitats de gènere (Del Prete i Redon, 2020). Aquestes identitats solen configurar-se, a la xarxa, com a “identitats d'aparador” (Tortajada et al., 2013) o com a identitats modelades per una corporeització fabricada i artificial (Khattab, 2019), on els infants i adolescents s'autorepresenten reproduint estereotips tradicionals de gènere. Per a alguns i algunes joves l'obtenció de likes, comentaris o followers es converteix en una necessitat, ja que els atorga acceptació i reconeixement a la comunitat virtual (Martín, 2018). Aquest aspecte contribueix a popularitzar i normalitzar rols, representacions i estereotips sexistes, cosa que, alhora, genera noves formes de pressió social, psicològica i estètica als seus principals usuaris.

Malgrat la influència de les xarxes socials entre els infants i adolescents, hi ha escassos estudis destinats a demanar evidència científica rigorosa que permeti als professionals de l’educació comprendre'n el funcionament i les dinàmiques que adquireix la participació i representació de les dones. Aquest desconeixement, unit a la manca de formació en temàtiques de gènere i igualtat, dificulta que el professorat i els educadors i educadores puguin ajudar l’estudiantat a assolir una participació més responsable i crítica a la xarxa i la construcció de representacions lliures d'estereotips. En aquest context i atès que el tema de perspectiva de gènere i xarxes socials no s'aborda suficientment als centres educatius (Anderson, 2020), el nostre projecte pretén incidir en la formació inicial del professorat i dels professionals de l’educació per promoure l'educació en igualtat en aquests contextos educatius.

El propòsit fonamental de la innovació és contribuir a l’aprenentatge de les competències de prevenció, detecció i abordatge de la violència de gènere a les xarxes socials en els futurs professionals de l’educació (educació primària, pedagogia i educació social). La modalitat formativa escollida és el hackató, una metodologia inèdita a l’àmbit de la formació universitària, idònia per vincular la teoria i les situacions pròpies dels escenaris educatius reals. Consisteix en organitzar jornades intensives d’un matí on l’estudiantat, en equips de treball interdisciplinari, han de resoldre reptes educatius autèntics i crear solucions viables e innovadores des d’una perspectiva holística. Aquesta modalitat intensiva accelera la creativitat col·lectiva, promou el treball en xarxa i genera un entreteixit de sabers construïts en comunitat. Els equips de treball comptaran amb el suport i acompanyament de diferents professors i professores que actuaran com a mentors i mentores. És una modalitat que permet tant introduir una temàtica d’estudi de forma contextualitzada i situada, com potenciar el desenvolupament de competències transversals (com, per exemple, la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat de l’estudiantat o la capacitat creativa i emprenedora).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del PID és desenvolupar la competència transversal en perspectiva de gènere, mitjançant la metodologia de la Hackató, en titulacions de la Facultat d’Educació. Aquest objectiu general es concreta en els següent objectius específics.

En relació a l’aprenentatge de l’alumnat:

Comprendre la importància de la perspectiva de gènere com a futurs professionals de l’educació.

Desenvolupar la capacitat de prevenció, detecció i abordatge de la violència de gènere a les xarxes socials.

Dotar d’eines per l’anàlisi i la resolució de reptes relacionats amb la desigualtat i violència de gènere en el context de les xarxes socials, en l’àmbit educatiu.

En relació al projecte d’innovació:

Obtenir evidències de l’impacte en l’aprenentatge de l’estudiantat implicat, per tal de millorar la proposta docent en futurs cursos acadèmics.

Elaborar una guia docent per a la transferència de la innovació docent en altres assignatures i contextos formatius.

Promoure una cultura de treball en equip interdisciplinari entre titulacions de la facultat.

 

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte:

L’objectiu general que el PID pretén assolir s’origina per donar resposta als reptes plantejats a la diagnosi de la situació actual descrita amb anterioritat. El desenvolupament de la competència en perspectiva de gènere ens els futurs professionals de l’educació es necessari per fer front al repte de la desigualtat i violència de gènere que té lloc a les xarxes socials, especialment entre els infants i adolescents. És un objectiu prioritari a nivell educatiu, que es troba alineat tant amb l’agenda 2030 com amb la política universitari actual que promou el Vicerrectorat d’Igualtat i Gènere.

S’ha considerat adient dividir els objectius específics en dues seccions, atenent la seva distinta naturalesa. El primer bloc fa referencia als objectius d’aprenentatge que, mitjançant aquesta innovació docent, s’espera que l’estudiantat assoleixi. Aquests son coherents amb la modalitat formativa del hackató, ja que permet treballar reptes globals, de forma interdisciplinària i col·laborativa. En canvi, el segon bloc fa referencia als objectius que s’esperen assolir al realitzar el conjunt del projecte, amb la voluntat que aquest projecte sigui sostenible en el temps i que es pugui transferir a altres assignatures i contextos formatius, aconseguint així un impacte més enllà de la pròpia duració del PID.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/030
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Isaac Calduch Pérez
Participants: 
Zoia Bozu
Trinidad Mentado Labao
Ares Cruz Hernández
José Luis Medina Moya
Judith Muñoz Saavedra
Emma Quiles Fernández
Beatriz Jarauta Borrasca
Susana Orozco Martínez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
PEDAGOGIA
EDUCACIÓ SOCIAL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Assignatures implicades: 
Didàctica i Currículum
Formació del professorat i assessorament didàctic
Anàlisi de les relacions educatives
Processos educatius i pràctica docent a l'EP
Sistema Educatiu i Organització Escolar