Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius concrets del projecte:

El nostre objectiu principal és posar a punt tres pràctiques noves per tal de millorar l’aprenentatge i la capacitat d’anàlisi dels alumnes de l’assignatura Anàlisi Genètica (anomenades A, B i C en l’apartat de Presentació). Les tres s’estructuraran de la manera següent: presentació d’un ‘cas problema’, realització experimental d’encreuaments genètics (presencials), cerca d’informació genètica i anàlisi bioinformàtica de les dades (presencial i no presencial).

Els casos problema’ per a cada una de les pràctiques serien:

Pràctica A. Identificació del gen responsable del caràcter “sense ulls”.

Pràctica B. Localització cromosòmica i estimació de les freqüències de recombinació de tres gens.

Pràctica C. Estudi genètic de dues soques diferents que presenten el caràcter “ulls blancs”.

Objectius de l’aprenentatge referits a competències:

1. Competències específiques de les noves pràctiques:

Aplicació de les tècniques d’anàlisi genètica en la resolució d’un ‘cas problema’. Això implica ser competent en la realització d’encreuaments genètics per estudiar els patrons de transmissió genètica, la pseudodominància, l’al·lelisme, el lligament, les freqüències de recombinació, les herències autosòmica i lligada al sexe i la interacció gènica.

Maneig d’una base informàtica de dades genètiques. Per tant, es pretén que l’alumne sigui competent en cercar informació sobre els possibles gens candidats i analitzar les dades.

Integració de la informació científica obtinguda i comprovació la validesa o no de les hipòtesis formulades a l’inici de l’estudi del ‘cas problema’ (ser competent en l’aplicació del mètode científic).

2. Competències específiques de la titulació i transversals comunes a la U. B. (segons consta en el Pla Docent de l’assignatura):

Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars o per treballar amb seguretat al laboratori.

Capacitat creativa i emprenedora.

Capacitat comunicativa (incloent l’ús de llengua anglesa, vehicular en ciència).

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.

Objectiu: avaluació de l’aprenentatge.

Finalment, tota aquesta activitat docent volem avaluar-la mitjançant diferents indicadors, com un autoinforme de cada professor i una posada en comú entre nosaltres. També demanarem l’opinió dels alumnes per mitjà d’enquestes anònimes. Així mateix es realitzarà un estudi respecte les evidències recollides i l’avaluació acreditativa, per tal d‘analitzar la millora en l’adquisició de coneixements i de competències per part dels estudiants. Tota aquesta informació ha de servir per dur a terme una bona retroacció que permeti millores contínues en les noves pràctiques.

Objectiu: difusió de l’experiència docent.

Les nostres aportacions volem difondre-les a la resta de companys que imparteixen la docència de la mateixa assignatura o similars, duent a terme presentacions a congressos i articles en revistes especialitzades. Per tal que les nostres pràctiques estiguin disponibles per docents d’altres universitats, penjarem el nou material en el Dipòsit Digital de la U.B., escollint el perfil de Creative Commons més adequat.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/010
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Mestres Naval, Francisco
Participants: 
Carme Segarra Robert, Rafael Romero Benedí, Marta Pascual Berniola, Marta Riutort León, Montserrat Papaceit Vidal, Joan Balanyà Maymó, Teresa Adell Creixell, Sofia Jorge de Moura Miguez Araújo
Assignatures implicades: 
Anàlisi Genètica