Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’actuació consisteix en dissenyar una sèrie de rúbriques per a l’avaluació continuada d’exercicis de consulta guiada a corpus online de varietats funcionals de l’alemany contemporani i de varietats històriques de l’alemany.

Amb unes rúbriques confeccionades a partir de les necessitats, les experiències i els objectius d’un conjunt prou ampli d’assignatures implicades com per a assegurar-ne la presència transversal almenys en tres Graus universitaris amb Alemany com a Llengua Estrangera, es volen promoure processos d’autoregulació per part dels estudiants i de coordinació avaluable per part dels responsables de les assignatures implicades. 

Es vol oferir als estudiants instruments per planificar consultes guiades a corpus online i per mesurar de manera escalada i ponderada l’assoliment dels aprenentatges associats a aquestes consultes.

Al mateix temps els instruments en format de rúbriques han de permetre als estudiants participar en l’apropiació, l’aplicació i la reconceptualització, si cal, dels criteris d’avaluació. En aquest sentit es buscarà que les rúbriques siguin assequibles per a l’alumnat en termes de transparència conceptual, en termes d’acceptació en el marc de les restriccions imposades per la duració i els contextos dels aprenentatges i en termes d’adequació entre els objectius dels aprenentatges i l’avaluació dels coneixements assolits. 

  • Fomentar actituds de documentació i anàlisi lingüística basats en mètodes empírics
  • Reunir un pool de corpus queries exemplars i representatives dels assoliments de les assignatures implicades
  • Confeccionar un sistema de rúbriques entenedor pels estudiants per a mesurar el grau d’assoliment dels objectius de cerques en corpus
  • Donar suport als estudiants a l’hora de seleccionar cerques en corpus determinats d’acord amb finalitats determinades
  • Fomentar un major centrament dels aprenentatges en l’àmbit de la lingüística alemanya en el desenvolupament de la sensibilitat dels estudiants pels contextos d’ús i per la funcionalitat de les actuacions lingüístiques
  • Fomentar un major centrament en la capacitat de descoberta per part dels estudiants dels aprenentatges en l’àmbit de la lingüística històrica de l’alemany, que tradicionalment descansen en arguments d’autoritat
  • Fer més atractiu l’estudi de la història de la llengua alemanya treballant de manera interactiva i individualitzada modes d’accés a bases textuals digitalitzades
  • Fomentar formes d’autoregulació en l’assoliment dels aprenentatges i d’autoavaluació que afavoreixin el desenvolupament autònom i l’aprenentatge col.laboratiu en base a principis de repartiment equitatiu i responsable de les càrregues de temps i d’esforç
  • Afavorir formes d’aprenentatge i d’avaluació entre iguals que foemntin el desenvolupament ple de capacitats diverses en assignatures on coincideixen estudiants de diferents Graus de Filologia

L’objectiu principal de l’acció és promoure un concepte d’exploració mediada de corpus online de varietats històriques de l’alemany i de varietats funcionals de l‘alemany contemporani, en el qual les rúbriques, a banda de ser un instrument d’avaluació, es percebin com a instrument de mediació per part de tots els agents implicats en l’acció d’innovació docent.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Calvet Creizet, Mireia
Participants: 
Marta P. Fernandez-Villanueva Llane, Oliver Strunk, Marta Panades Guerrero, Anna Buj Casanova
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües i Literatures Modernes (Alemany)
Grau d’Empresa Internacional (Alemany)
Grau en Turisme
Assignatures implicades: 
Morfologia contrastiva de l’alemany
Adquisició de lèxic de l’alemany com a llengua estrangera
Seminari de lingüística alemanya
Sintaxi contrastiva de l’alemany
Llengua alemanya IV
Segona Llengua per als Negocis I (Alemany)
Segona Llengua per als Negocis II (Alemany)
Llengües estrangeres aplicades al turisme (Alemany I)
Llengües estrangeres aplicades al turisme (Alemany II)