Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Principalment es tracta de familiaritzar els alumnes del nostre àmbit d’estudi (Història) amb el mètode científic i també amb la resolució de problemes. El projecte que es presenta posa els alumnes en relació amb algunes fases del mètode científic. D’aquesta manera els facilitarà en un futur l’elaboració del TFG i en alguns casos també el TFM.

Així doncs, podem presentar diversos objectius d’aquest projecte d’innovació:

1. Desenvolupar un aprenentatge significatiu en l’avaluació continuada del Grau d’Història mitjançant problemàtiques historiogràfiques i estudis de cas reals. Els alumnes han de ser capaços de trobar solucions de forma individual davant la problemàtica que se’ls presenta, a més de dotar-se d’eines per afrontar en un futur molt proper i amb garanties el repte del TFG i fins i tot la resolució de problemes en el món laboral.

2. Fomentar l’aprenentatge per competències transversals (comunicativa lingüística, tractament de la informació, autoaprenentatge, capacitat d’anàlisi crítica i de síntesi, treball d’argumentació).

3. Promoure l’aplicació dels coneixements a la pràctica mitjançant instruments de recerca, anàlisi i reflexió, formant l’alumne en la capacitat de prendre decisions i l’aprenentatge autònom.

Aquests dos objectius (2 i 3) van en la línia per tal que els alumnes desenvolupin estratègies d’argumentació enfront el repte de solucionar la qüestió que se’ls presenta. En aquest cas és determinant la utilització de forma adequada de tots els recursos que posem al seu abast per tal d’argumentar amb coherència i efectivitat.

4. Implementar nous instruments d’avaluació (rúbriques) que permetin, tant per part del professorat com de l’alumnat, autoavaluar i millorar el coneixement dels aprenentatges que s’han generat en el procés de desenvolupament del treball. Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar les rúbriques i saber i valorar a priori les normes d’avaluació del treball.

5. Aconseguir que l’alumnat treballi de forma individual, o en grup, sense utilitzar la infinitat d’informació, de recursos i de treballs presents a internet i que sovint dificulten l’avaluació per part del professorat.

 
 
Codi del projecte: 
2017PID-UB/028
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Buyreu Juan, Jordi
Participants: 
Sola García, Diego
Ensenyament/s: 
Grau d'Història
Assignatures implicades: 
Història Moderna