Disseny i coordinació de l’itinerari teòric i pràctic de les assignatures cronoculturals del Grau d’Arqueologia de temàtica corresponent a la Prehistòria, Protohistòria i Antiguitat

Es pretén dur a terme el projecte durant dos anys. Per tant, si ens és concedit, començaríem a treballar el setembre de 2018, per tal d'aplicar-lo al llarg de tot el curs 2019/2020.

El professorat implicat en aquest projecte posarà en comú i consensuarà els continguts teòrics de l’itinerari curricular del Grau d'Arqueologia pel que fa a les assignatures cronoculturals compreses entre la Prehistòria i l’Antiguitat tardana. Tenim també la intenció d’articular un itinerari de pràctiques. La intenció que ens mou a presentar aquesta proposta és assolir una coherència més gran en la presentació de continguts teòrics i pràctics, interrelacionant les assignatures per tal d’optimitzar recursos i facilitar als alumnes un nivell d’aprofitament superior. Pensem que també serà bo que l’alumnat percebi el sentit que el professorat dona al desenvolupament dels continguts, la interconnexió entre les propostes teòriques i pràctiques, així com l’oferta de coneixements, d’eines per l’aprenentatge i del gaudi que aquest suposa.

Els continguts teòrics s’imparteixen a l’aula i a través de les eines de la plataforma Moodle al Campus Virtual, mentre que les activitats pràctiques, endemés d’aquests dos espais, fan servir també indrets diferents de l’aulari presencial i virtual, com ara jaciments arqueològics, museus, espais d’experimentació i laboratoris. No obstant això, mai s’ha pensat conjuntament, en un format coherent i gradual, quines pràctiques podrien ser les més adequades en cada moment de la trajectòria curricular de l’alumnat.

Els professorat que presenta aquesta proposta creu que cal evitar els solapaments i els buits tant de continguts teòrics com pràctics. Per aquest motiu estem convençuts que si es pensen i programen de forma conjunta i coordinada totes les activitats de l’itinerari teòric i pràctic aconseguirem millorar l’adquisició de competències i l’assoliment d’aprenentatges per part dels i de les alumnes, fet que redundaria en el grau de satisfacció de l’alumnat i del professorat implicat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En primer lloc, volem explicitar que la nostra proposta contempla el projecte d’innovació docent endegat pels responsables de les assignatures d’èpoques medieval, moderna i contemporània del Grau d’Arqueologia. Amb aquest nou projecte es completa el recorregut cronocultural de les assignatures del Grau d’Arqueologia.

La coordinació en l’itinerari teòric i pràctic ens ha de permetre assolir els objectius específics següents:

A.- Dissenyar un itinerari teòric i de pràctiques al llarg de tot el Grau que faciliti l’assimilació de les competències transversals i les competències específiques del conjunt de l’ensenyament i de cadascuna de les assignatures implicades en aquesta actuació.

B.- Aconseguir que els i les estudiants del Grau d’Arqueologia percebin les assignatures relacionades amb el lapse cronològic comprès entre la Prehistòria i la Tardo-antiguitat dins d’un contínuum coherent del seu aprenentatge.

C.- Implementar un model d’itinerari teòric i de pràctiques que per ell mateix funcioni com a fil conductor al llarg de tot el Grau, remarcant la progressivitat i la continuïtat en els processos d’aprenentatge.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/006
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Javier Mangado Llach
Participants: 
David Garcia-Rubert
Juan Antonio Jimenez
Fco. Javier Lopez Cachero
Xavier Mangado Llach
Maria Àngels Petit Mendizabal
Joan Sanmartí Grego
Ensenyament/s: 
Arqueologia
Assignatures implicades: 
Prehistòria
Hispània antiga
Cultura ibèrica
Colonitzacions mediterrànies del món antic
Art prehistòric
Prehistòria de catalunya
Arqueologia clàssica i de l'antiguitat tardana
Arqueologia prehistòrica i protohistòrica
Història antiga