Disseny i implementació d’un sistema d’autogestió del procés d’aprenentatge i rúbrica d’autoavaluació

Aquesta proposta té com a objectiu dissenyar i implementar un sistema d’autogestió i autoavaluació del treball en equip de les pràctiques de psicometria.

Les pràctiques de psicometria consisteixen a analitzar les propietats psicomètriques d’un instrument de mesura i elaborar un informe en petits grups (d’entre 3 a 5 persones). L’alumnat disposa d’una base de dades, una guia de pràctiques, on es descriuen els diferents instruments, i un text docent publicat per Edicions UB que recull el procediment pas a pas que cal seguir per analitzar les dades. El resultat final ha de ser un informe de característiques similars a un article científic que cal lliurar en finalitzar el període de pràctiques. Tanmateix, cada grup decideix el seu propi ritme de treball i com organitza i ordena  les tasques a desenvolupar.

 Malgrat que aquestes pràctiques han estat valorades molt positivament per l’alumnat en les enquestes d’avaluació docent, l’equip docent ha constatat que alguns grups de treball 1) presenten dificultats per autogestionar el temps, seqüenciar adequadament les tasques i finalitzar a temps l’informe, mentre que altres 2) descuiden continguts que haurien de constar a l’informe. En aquest context, la proposta pretén abordar aquestes mancances dissenyant i implementant un sistema d’autogestió del procés d’aprenentatge i una rúbrica d’autoavaluació.

Amb aquest plantejament s’atenen a dues línies de millora i innovació docent prioritàries a la UB: (C) Avaluació: C1 – Autoavaluació; C7 - Instruments d’avaluació (rúbriques) i (E) Metodologies actives per l’aprenentatge: E1 - Aprenentatge autònom; E2 - Aprenentatge col·laboratiu.

La proposta es durà a terme en cinc fases:

1. Fase de disseny: El professorat dissenyarà una seqüenciació de les tasques i un calendari per realitzar l’informe. Paral·lelament, es dissenyarà una rúbrica per tal que l’alumnat pugui valorar l’adequació de cada una de les tasques completades. Calendari i rúbrica seran implementats al campus virtual a partir d’una eina que permeti a l’alumnat valorar l’avanç de l’informe respecte al temps (compliment de la seqüenciació i calendari) i forma (a partir de la rúbrica d’autoavaluació).

2. Fase d’implementació: En quatre moments temporals se sol·licitarà als alumnes valorar la seva seqüenciació de tasques, calendari i rúbrica d’autoavaluació a partir de les eines del campus virtual.

3. Fase de feedback: El professorat dirigirà l’atenció als grups que presentin una major desviació respecte a la tasca sol·licitada basant-se en les respostes de l’alumnat a l’eina de calendari i rúbrica. En definitiva, el professorat podrà incidir a l’aula allà on sigui més necessari.

4. Fase d’avaluació: Aquesta es realitzarà basant-se en el compliment del calendari i la qualitat de l’informe dels diferents equips de treball, així com la valoració de l’experiència per part de l’alumnat.

5. Fase de revisió, actualització i re-implementació de la proposta el curs 2023-2024.

La implementació de la proposta preveu, d’una banda, la millora en l’autogestió del temps, l’aprenentatge autònom, el treball col·laboratiu i la cohesió del grup de treball, així com el compromís amb l’elaboració de l’informe de pràctiques de qualitat. D’altra banda, permetrà gestionar l’acció docent a l’aula de manera més efectiva.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

General

Millorar les estratègies d’organització i gestió del temps per promoure l’aprenentatge autònom, col·laboratiu i autoregulat dels continguts de l’assignatura a partir de la implementació d’eines d’autogestió i rúbriques d’autoavaluació.

Específics

  • Desenvolupar eines que permetin millorar les habilitats de gestió del temps i d’organització de tasques per tal d’assolir els continguts de l’assignatura en el calendari establert.
  • Dissenyar rúbriques d’autoavaluació que serveixin per generar compromís vers al procés d’aprenentatge, aprenentatge autònom i aprenentatge significatiu dels continguts de l’assignatura.
  • Fomentar l’autoavaluació crítica en l’alumnat vers els continguts bàsics que cal reflectir en un informe científic dins de l’àrea de la psicometria a partir de l’ús de rúbriques d’autoavaluació.
  • Dissenyar i implementar un sistema de feedback entre l’alumnat i l’equip docent que permeti guiar de manera eficient l’acció del docent a l’aula.
  • Millorar les competències metodològiques en l’alumnat en el procés d’elaboració d’un informe científic.
  • Generar un entorn col·laboratiu d'aprenentatge en el procés d'elaboració d’un informe científic 
Codi del projecte: 
2022PID-UB/026
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Maite Barrios Cerrejón
Participants: 
Georgina Guilera
Chen Ann Chai
Estefania Guerrero Jaramillo
M. Victòria Carreras
Alba Aza Hernández
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia
Assignatures implicades: 
Psicometria