DRAW_RAW_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques

Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

PDI responsableDra. Maria Montserrat López Paéz

Membres del grup (PDI/PAS de la UB/altres)Professorat de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona:
Professora Pilar ANGLARILL BOFARULL_ anglarill_b@hotmail.com (Professora també implicada en el Projecte DRAW_RAW_GIP'18_ 2017PID-UB/046)
Dra. Lídia GÓRRIZ NICOLAS_ lgorriz@ub.edu
Dr. Jordi DALMAU SIVILA_ jdalmau@ub.edu
Dra. M. Montserrat LÓPEZ PÁEZ_ montselopez@espaiefimer.com/ montserratlopezpaez@ub.edu
Dra. Carlos L. MAURICIO FALGUERAS_ cmauriciof@ub.edu
Professora Mercè UBALDE BUENAFUENTE_ merceubalde@ub.edu

Professionals externs col·laboradors:
Lali ALMONACID_ http://almonacidestudi.com
Lluís PERA MONER. Disseny i conceptualització d'Espais Efímers_ http://lluispera.com

En les properes setmanes rebreu confirmació de l'adscripció de les persones següents, en representació de les institucions corresponents, a la III edició de DRAW_RAW_GRRAPHIC INTERCHANGE FORMAT (estem en converses i voldríem consultar-les prèviament)
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)

I tanmateix es preveu l'adscripció del Professorat referit a continuació, en les edicions IV (Curs 2018-19) i V (Curs 2019-20) del mateix projecte DRAW_RAW_GRRAPHIC INTERCHANGE FORMAT:
Dra. Sue Aran Ramspott (Universitat Ramon Llull)
Dra. Tònica COLL FLORIT (Universitat de Barcelona)
Dra. Matilde GRAU (Universitat de Barcelona)
Professora Mireia PLANS (Universitat de Barcelona)

Línies d'innovació assumides pel grup

Les diverses edicions de DRAW_RAW_GRRAPHIC INTERCHANGE FORMAT encarnen una bona representació de les línies d'actuació d'aquest equip de treball, des del 2006. Des d'aleshores aquest grup contempla com a pràctica habitual de llur treball docent la recerca artística vinculada a la praxis docent, amb la promoció de noves estratègies, metodologies i actuacions docents i amb l'objectiu primordial de la innovació i la millora dels aprenentatges dels estudiants del Grau en Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
En aquest projecte en concret les línies d'innovació docent són:
· la introducció de l'alumnat del Grau en Belles Arts en els diversos subàmbits de la postproducció, estretament relacionats amb els processos de la creació artística contemporania: el fet expositiu, l'edició impresa (dossier d'artista, llibre d'artista, fanzines, cartografies...) i l'edició on line (portafoli on line, blog, web...)
· l'estudi i anàlisi dels modus de postpproducció com a medis/canals/llenguatges generadors de discurs, presentacions, difusió...
· l'experimentalitat en els diversos medis/canals/llenguatges de post-producció
· l'intercanvi de formats gràfics (analògics i digitals) i l'entrecreuament entre mitjans i realitats com a modus operandi dels processos de creació contemporanis. 
· l'acompanyament (tutoria de l'alumnat) en la ideació i realització de prostproduccions artístiques més enllà del món estrictament universitari i inserció en el món professional de les arts. 
· Establir col·laboració permanents amb institucions artístiques de la ciutat. Tal i com es refereix en la sol·licitud d'ajut per a publicacions, recentment tramesa, estem en converses amb el Museu Picasso de Barcelona per a presentar la III edició de DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT dins la Big Draw'18 que aquest organitza anualment, en el Museu Nacional de Catalunya que enguany també es suma a la llista d'institucions implicades. 

Breu descripció dels objectius del grup

Línies d'innovació amb les que es poden vincular els objectius: 
Aprenentatge en entorns
virtuals
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Aprenentatge professionalitzador
Competències transversals
Pràcticum
TFG/ TFM (Treball Final de Grau/Màster)
Avaluació
Avaluació continuada
Equip docent
Metodologies actives per l’aprenentatge
Aprenentatge autònom
Aprenentatge col•laboratiu
Elaboració de projectes
Mentoria i tutoria

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys)

L'equip de professorat de l'A2, avui Grup "Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques" (Secció PAC del Departament d'Arts Visuals i Disseny, UB) treballa conjuntament des del 2006. Els seus membres imparteixen assignatures diverses (incloses les troncals Tallers de Creació I-II-III, de la línia "Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques") des de les quals s’han impulsat diverses iniciatives, projectes d’investigació artística amb vinculació a la docència, com el projecte "Provisional [Entre Referents]" (dir. i coord.: Dra. Montserrat López Páez, 2012-en curs), subvencionat per l’antic Departament de Dibuix (UB) i "Projectes Germinals. El món, Barcelona, jo i Picasso" (2010-11, dir. i coord: Dra. Montse López), iniciativa de col·laboració pròpia, subvencionada pel mateix Departament de Dibuix (UB) i el Museu Picasso de Barcelona (MPB). Ambdues recerques han generat producció d'obra ad hoc, exposicions, publicacions i presentacions en jornades dʼàmbit nacional i internacional. I en els Projectes d’Innovació Docent: "Deconstrucció del projecte artístic" (2012-13_ PMID 2012_ Ref.: 002294), "Meeting_21. Projecte de recerca i formació universitària en lʼàmbit de la investigació artística" (2011-12_ PMID 2011_ Ref.: 2010PID-UB/68), "Cicle anual de presentació de projectes artístics i converses amb lʼartista: bordando el tiempo, de lʼartista Ángel Corral" (2010-11_ PMID 2010_Programa: 00A.02_ PMID Projectes/ Concepte: 247.01_Activitats Específiques Docents). Aquests darrers han estat dirigits i coordinats també per la Dra. Montse López i han generat igualment produccions expositives i publicacions digitals.
Durant aquests darrers tres anys (2015-18) treballen conjuntament en les edicions del projecte d'investigació artística i vinculat a la docència (amb el reconeixement de projecte d'innovació docent enguany_ 2017PID-UB/046) DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_01-02-03, dirigit per la Dra. Lídia Górriz i la Dra. Montse López.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys

La proposta per als propers dos anys (2019-2020) consisteix en l'ampliació de la investigació sobre els intercanvis dels formats gràfic en la expressió artística i de llur implementació, fent-la extensiva a altres grups d'estudiants de la mateixa Facultat de Belles Arts (UB) pertanyents a altres Tallers de Creació i llur professorat, els estudiants dels Taller de Creació de la Dra. Tònica Coll, la Dra. Matilde Grau, la Dra. Roser Massip i la Professora Mireia Plans.
Tanmateix estem en contacte amb la Dra. Sue Aran Ramspott, Universitat Ramon Llull, per tal de poder treballar entre l'alumnat de Comunicació i el de Belles Arts les postproduccions on line.
Conjuntament amb totes aquestes persones proposem treballar les edicions IV (Curs 2018-19) i V (Curs 2019-20) del mateix projecte en curs Draw_Raw_Graphic Interchange Format.

Codi UB: 
GINDO-UB/170
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Maria Montserrat López Paéz
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Lídia GÓRRIZ NICOLAS
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)