Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del present projecte se centra en una activitat complexa basada en l’elaboració sessions audiovisuals per part dels estudiants, que permetin treballar competències transversals, fonamentalment les basades en “Capacitat comunicativa” i “treball en equip”, mitjançant la seva implementació en l’entorn del Campus Virtual UB i formant part de l’avaluació continuada de l’estudiant.

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els objectius específics:

1. Promoure competències transversals generals de la UB  en les diverses fases de l’activitat:

1a.- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi i de síntesi (Informe breu, Sessió audiovisual breu).

1b.- Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements (Sessió audiovisual)

1c.-Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú (Informe breu, Sessió audiovisual breu)

1d.-Capacitat comunicativa: capacitat de cercar, usar i integrar la informació, capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment (sessió audiovisual) i per escrit (Informe breu).

1e.- Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica (Aplicació de les rúbriques de valoració)

2.- Apropar a l'estudiant a tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb les que es trobarà durant el desenvolupament de la seva activitat professional (Sessió audiovisual)

3.- Implementar les activitats anteriors en el Campus Virtual UB i de forma presencial a classe, i integrar-les en el context de l’avaluació continuada.

4.- Analitzar l’impacte de l’aplicació d’aquesta innovació docent en l’aprenentatge de continguts i competències dels estudiants així com la seva dedicació i opinió en la metodologia docent utilitzada.

5.- Estudiar els resultats de l’innovació docent a nivell de postgrau (grups petits) per una futura implantació a nivell de grau (grups grans).

Codi del projecte: 
2013PID-UB/010
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Pérez Cano,Francisco José
Participants: 
Maria José Rodríguez Lagunas
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Assignatures implicades: 
Fonaments d'Immunologia