EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Integrar i contrastar els coneixements teòrics amb la pràctica i les situacions reals empíriques - Treballar en equip, deliberant les decisions i arribant a anàlisis compartits - Analitzar amb rigor la singularitat i la comparabilitat dels casos, superant la visió sociocèntrica o subjectiva de partida. Amb la finalitat de conèixer la realitat educativa present en el propi entorn i maneres de prendre compromisos com a ciutadans. - Conèixer les barreres o les possibilitats que fan minvar o desenvolupar la participació efectiva de les famílies en la vida escolar i en el seguiment dels seus fills/filles. Amb la finalitat d'entendre el valor de l’acció comunitària en la configuració de les ciutats i pobles. - Descobrir els problemes i reptes reals als que s’enfronten les escoles i com una part d’aquests són treballats des dels Plans d’Acció Tutorial (PAT). - Incentivar a l’alumnat al treball en equip i en xarxa entre diferents serveis i professionals, adquirint una perspectiva interdisciplinària sobre els processos educatius. Amb la finalitat de descobrir el compromís públic dels educadors, que traspassa les barreres de l’educació formal en els centres educatius, essent conscient que ser professional de l’educació no té fronteres ni escenaris prefixats. - Aprendre i utilitzar eines de comunicació i debat. Es proposa que l'alumnat presenti al final al grup classe de manera oral el seu treball (sigui presentació en power point o amb el sistema pecha-kucha -20 imatges-20 segons- buscant la capacitat d’impacte de les imatges i la profunditat dels missatges breus però amb contingut), per tal de realitzar a posteriori un debat i un comentari comparatiu de conclusions i lliçons apreses des de la pràctica. METODOLOGIA: 1r pas. Formació de grups de treball (entre 3-4 alumnes), deliberació i decisió de l'experiència a analitzar. D’entre les experiències treballades escollir un projecte educatiu comunitari, per exemple: Ciutats educadores, Pla Educatiu d’Entorn, Projecte Educatiu de Ciutat, Pla Comunitari, PAT, etc. Possibilitat d’incloure una posada en comú d’una matriu de experiències per evitar duplicitats i classificació provisional segons titularitat i entorn social (benestant, interclassista, popular i rural). 2r pas. Recerca d’informació del propi municipi de residència: Variables rellevants per a l’educació. Població, Edats, Ocupacions, Estudis, Immigració, etc. Tots els serveis, i projectes educatius, inclosos els comunitaris i tots aquells que treballen en xarxa per a l’educació i cura dels infants i les seves famílies: serveis socials, pediatria, biblioteques, esplais, etc. Possibilitat que cada grup de treball fixi data per entrevistar informants clau (responsable tutor de l’escola, responsable de l’AMPA i/o un tècnic municipal especialista en educació i coneixedor de l’escola). Així es procedirà a l'elaboració dels guions i preguntes d’entrevista a classe sota l’orientació del professor/a com a exercici dinàmic i col·lectiu. 3er pas. Posada en comú en grups de 4 persones i comparació entre municipis, en funció d’algunes variables com : Nº d’habitants, ubicació, etc. Consideració del tipus de serveis: públics, privats, etc.  4rt pas. Anàlisi en profunditat: 1. Presentació. Breu presentació de l’experiència educativa escollida, com es defineix, quin és el seu objectiu general, breu justificació de perquè s’ha escollit i descripció de quina metodologia s’ha utilitzat per a fer l’estudi (anàlisi documental, entrevistes, visites a algun centre, etc.). 2. Context de referència. Realitat educativa i social de partida Breu descripció del marc geogràfic d’acció (barri, municipi), quina és la seva població, les principals característiques socio-econòmiques, la xarxa de serveis educatius i de benestar, etc. en relació als objectius de l’experiència educativa comunitària analitzada. 3. Anàlisis de l’experiència educativa comunitària En aquest apartat s’estudiarà en profunditat l’experiència educativa comunitària escollida. Per a l’elaboració d’aquest apartat s’utilitzarà tota la informació sobre el projecte que hagin obtingut, alhora que es relacionarà i s’analitzarà tenint en compte els temes i conceptes treballats a classe. Aquest apartat constarà dels següents sub-apartats:        Objectius generals i específics del projecte        Metodologia del projecte: duració de l’experiència educativa, fases, etc.        Agents responsables de l’acció comunitària: qui i com participa en el projecte        Destinataris: a qui va dirigida l’experiència comunitària escollida i perquè 4. Valoracions finals. Reflexió sobre la pràctica educativa en sentit global des d’un punt de vista crític i donant arguments i solucions. Si existeixen, s’utilitzaran també materials d’autoavaluació del projecte. 5é pas. Com a síntesi hauran de confeccionar un power-point que serà presentat pel grup a tota la classe, repartint-se el temps (15 minuts) entre tots els membres del grup. (format power point o pecha kucha). 6è pas. De forma individual, es pot demanar a cada alumne prendre apunts sobre els 15 casos d’escoles presentats, participant en el debat conjunt i en la construcció d’una matriu comparativa on professor/a i alumnes destacaran algunes de les similituds i diferències transversals presentades. 7è pas. De forma individual, cada alumne elaborarà un comentari on destaqui les principals conclusions i lliçons apreses en la experiència.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/045
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Participants: 
Josefina Recasens Guitart, Núria Vallès Peris, Xavier Martínez Celorrio, Santiago Eizaguierre Anglada
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Primària, Grau de Mestre d'Educació Infantil
Assignatures implicades: 
Acció Tutorial: Relacions Escola, família i comunitat