Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el grau de Gestió i Administració Pública

El projecte es proposa millorar la formació dels estudiants del grau de Gestió i Administració Pública i del màster de Gestió Pública Avançada, que cursen les respectives assignatures de Pràctiques Externes, mitjançant la possibilitat de participar en experiències d'aprenentatge-servei (APS) en el marc d'una administració pública o d'una entitat del tercer sector. 

La iniciativa pretén que l'alumnat que participi en l'experiència rebi un encàrrec de servei ben definit per tal de donar resposta a unes necessitats concretes de l'entorn, a la vegada que continua desenvolupant els aprenentatges relacionats amb el grau. Com s'explica al web del Centre Promotor d'APS [1], "L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció." 

En el cas del grau de Gestió i Administració Pública el servei a la comunitat forma part de la seva essència, en tant que s'espera que els estudiants desenvolupin una vocació de servei públic. En conseqüència, la finalitat és poder involucrar els estudiants en projectes de gestió que tinguin una dimensió pública i de servei a la comunitat; projectes que els permetin mobilitzar i aplicar els aprenentatges adquirits a l'aula i dotar-los d'una dimensió pràctica perquè cobrin sentit. Similarment, al màster de Gestió Pública, es pretén reforçar la vocació de servei públic, així com oferir coneixements aplicats al màxim nivell per tal que els alumnes s’insereixin de la forma més natural possible als ambients de treball de l’administració.  

D'acord amb aquest plantejament en el curs 2021-2022 s'han començat a identificar places per acollir estudiants en pràctiques que reunissin determinades característiques per poder ser considerades APS. Principalment, es busca oferir als estudiants la possibilitat d'implicar-se en projectes que estan preparats per desenvolupar, atesa la formació que han rebut, i de donar-los un nivell de responsabilitat que els permeti prendre consciència del que poden aportar en un entorn de treball complex. S’espera que les vivències en aquests entorns contribueixin a millorar la seva capacitat de resposta davant les necessitats de l’entorn professional i per tant, contribueixin al seu desenvolupament competencial. 

Es preveu que els estudiants que realitzin les pràctiques en aquesta modalitat puguin també vincular a les pràctiques el seu treball de fi de grau o fi de màster, fent una reflexió del marc teòric relacionat amb la seva experiència, de l'organització i funcionament de la institució mateixa on han fet l'APS i descrivint els resultats de les seves aportacions, les dificultats amb què s'han trobat, les solucions que han hagut de buscar per donar resposta a les necessitats, etc. En aquests casos, les experiències es complementarien amb un treball de reflexió i anàlisi de l'experiència. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu del projecte és doble:

1) Transformar les assignatures de Pràctiques externes, TFG i TFM perquè incorporin de forma efectiva i integral lexperiències d'APS, tot revisant i redefinint en els plans docents les seves competències transversals, els seus objectius i la seva avaluació.

2) Millorar el nivell competencial dels estudiants de darrer curs del grau de Gestió i Administració Pública i del màster de Gestió Pública Avançada, pel que fa al domini de les competències transversals, arran de la participació en experiències d'APS.

Per aconseguir aquests objectius generals, s'estableixen diferents objectius de caràcter funcional, que quedaran reflectits en el pla de treball, i que són els següents:

  • Revisar les competències transversals vinculades a les assignatures de Pràctiques externes.
  • Redefinir els objectius d’aprenentatge, de manera que es contemplin les particularitats relacionades amb les experiències d’APS, i alinear-los amb el desenvolupament de les competències transversals. 
  • Adaptar el model d’avaluació de les Pràctiques externes per incorporar especificitats relacionades amb les experiències d’APS i crear instruments adequats per a la recollida d'evidències per a l'avaluació. 
  • Elaborar un catàleg d’institucions que ofereixin projectes d’APS adequats als estudiants del grau i del màster. Per a això caldrà preparar materials per explicar a les institucions que potencialment podrien acollir els estudiants quines són les característiques dels projectes d’APS i caldrà establir les diferències entre les places adreçades a estudiants de grau i de màster, respectivament. 
  • Aplicar les rúbriques disponibles per avaluar les competències transversals relacionades i constatar la millora en el desenvolupament competencial de l’alumnat, i adaptar-les si escau a les particularitats de l'APS. 
  • Establir línies de TFG/TFM vinculades a les experiències d’APS, per a la qual cosa caldrà revisar els plans docents respectius per ajustar la descripció dels objectius d’aprenentatge, les competències transversals i els apartats relatius a la metodologia i l'avaluació. 
Codi del projecte: 
2022PID-UB/018
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Marina Solé Català
Participants: 
Jordi Andreu Daufí
Marc Vilalta Reixach
Lluis Medir Tejado
Ricard Gracia Retortillo
Estela Ferreiro Serret
Esther Pano Puey
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
GESTIÓ PÚBLICA AVANÇADA
Assignatures implicades: 
Pràctiques externes
Treball de fi de grau
Treball de fi de màster