Fem una wiki! El treball col·laboratiu online com a eina per promoure el coneixement i la motivació en els alumnes de primer de grau.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- Promoure en els estudiants la capacitat de comprendre i sintetitzar informació, així com l’adquisició de coneixements i competències bàsiques en l’assignatura i en el grau: Per tal d’acomplir l’activitat proposada els estudiants hauran de cercar informació, seleccionar en grup aquella que considerin rellevant, fer una síntesi dels aspectes a destacar i finalment aportar-la a la wiki. Tot això requereix posar en marxa les habilitats mencionades.

2- Promoure en els estudiants habilitats de raonament analític i crític, a partir del treball de diferents fonts bibliogràfiques i de la revisió de les aportacions dels seus companys (peer-assessment). El fet de dur a terme una revisió dels continguts aportats pels companys fomenta la capacitat de raonament analític i crític, entre d’altres habilitats desitjades en un entorn universitari (Tsai & Chuang, 2013), com per exemple el fet de prendre consciència dels punts forts i dèbils del treball fet per un mateix, cosa que possibilita la millora en futures actuacions. 

3- Treballar la cerca bibliogràfica a través de bases de dades especialitzades en psicologia. Per tal de poder aportar coneixements vàlids a la wiki, i per tal de fer una revisió correcta de les aportacions del companys, els estudiants hauran de saber cercar i contrastar informació especialitzada així com referenciar-la en format APA de forma correcta.

4- Promoure la motivació i satisfacció envers la tasca a través del treball col·laboratiu en línia: Els entorns virtuals en un context educatiu fomenten l’aprenentatge actiu i augmenten la motivació en els estudiants. Una actitud positiva envers les activitats plantejades afavoreix l’adquisició profunda de coneixements. 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/045
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
RAMON CASAS, MARTA
Participants: 
Toni Cunillera LLorente , Neus Nuño Bermudez
Ensenyament/s: 
Psicologia
Assignatures implicades: 
Història i Epistemologia de la Psicologia