Fonètica per a una societat amb igualtat d’oportunitats. Proposta de millora docent per a les assignatures de Fonologia Catalana (grau de Filologia Catalana) i Fonètica i Fonologia de Laboratori (grau de Lingüística)

El Real Decreto 822/2021 estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment per assegurar-ne la qualitat. A més, té en compte els objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO (ODS). Un dels aspectes innovadors del reial decret és la possibilitat de programar plans d’estudis amb projectes acadèmics singulars en els ensenyaments oficials per tal que les universitats puguin mostrar el seu compromís social. Complementàriament, es promou la innovació docent i es parteix de la consideració que l’objecte essencial del procés educatiu és ensenyar i aprendre. Aquest procés s’ha d’adaptar als canvis socials, econòmics, tecnològics i culturals que es desenvolupen en cada moment històric. I el repte de les universitats és transformar les formes d’aprenentatge i d’ensenyament seguint la demanda d’una societat canviant.

Dins d’aquest nou marc legislatiu, el projecte que es presenta té per objectiu reformular les metodologies docents de tres assignatures que pertanyen al grau de Lingüística i al grau de Filologia Catalana i que s’inclouen en l’àrea de la fonètica i tenen implicacions socials molt marcades. Són Fonètica (assignatura obligatòria de 2n per al grau de Lingüística; té una mitjana de 35 estudiants), Fonologia Catalana (assignatura obligatòria de 3r per al Grau de Filologia Catalana amb dos grups d’estudiants; té una mitjana de 70-80 estudiants, repartits entre matí i tarda) i Fonologia de Laboratori (assignatura optativa del grau de Lingüística). En definitiva, es pretén trobar un fil conductor metodològic que les agrupi de manera que els estudiants surtin de les assignatures amb propostes per poder servir la societat en diferents àmbits. 

De manera més concreta, es preveu reformular l’avaluació i proposar uns models per tasques d’aprenentatge autònom i col·laboratiu que permetin la participació dels estudiants en microprojectes d’aprenentatge i servei (amb un valor total del 20% de la nota) destinats a: 1) analitzar i descriure problemes de pronúncia de la llengua catalana i trobar propostes incarnades i holístiques per millorar-ne la pronúncia (Fonologia Catalana); 2) detectar, diagnosticar i avaluar alteracions de la parla i de l'audició i conèixer estratègies i recursos per pal·liar o solucionar dèficits comunicatius i lingüístics (Fonètica); 3) estudiar sociofonèticament diverses llengües i varietats dialectals d’una llengua tant per descriure la diversitat fònica d’aquestes com per poder dissenyar conjunts de dades integradors i igualitaris que evitin biaixos als models d’entrenament basats en l’aprenentatge automàtic (Intel·ligència Artificial -IA-) (Fonologia de Laboratori).

Per tant, aquest projecte té com a finalitat incloure de manera transversal  les següents aplicacions de la fonètica relacionades amb tres ODS:

L’àmbit de l’ortofonia i la pronunciació del català com a segona llengua (ODS4: Educació de qualitat)
L’àmbit de la fonètica clínica i trastorns de l’aprenentatge del llenguatge (ODS3: Salut i benestar)
L’àmbit de l’equitat en l’accés a les tecnologies del llenguatge (ODS10: Reducció de les desigualtats)

Codi del projecte: 
2024PMD-UB/004
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Carrera Sabaté, Josefina
Participants: 
Wendy Elvira García
Clàudia Pons Moll
Patricia Lopez Garcia
Joan Borràs Comes
Grup d'innovació docent: