Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és construir una eina de treball que permeti un seguiment de qualitat. Per això es tractarà d’elaborar un protocol i de fer servir les eines disponibles a través del campus virtual.

Amb això tractarem de que l’alumnat pugui rebre una tutorització de qualitat amb unes eines metodològiques orientades a l’aprofitament dels recursos col·lectius i a  l’optimització del temps.

Entre les eines que hem d’avaluar i posar en marxa hi trobem: la realització de sessions plenàries, que poden esdevenir grups de peer assessment, (Miihkinen, et al., 2014), o  o de co-tutoria (Boronat, et al 2007); l’elaboració de guies per a les diverses fases de les tutories pensades específicament per treballar en grans grups i que han de servir per preparar les reunions de tutoria individualitzada i per resoldre els dubtes més habituals. Entre les eines destinades a la optimització del temps també hi haurà la redacció d’un calendari de les diverses tutories a realitzar durant el curs, on estiguin senyalades de forma clara i inequívoca les fites a assolir per l’alumnat en les diverses fases d’elaboració dels TFG’s.

Per poder avaluar el resultat de la proposta d’innovació docent establirem diversos procediments. Elaborarem una anàlisi dels resultats obtinguts en el darrer curs respecte les possibles diferències existents entre els l’alumnat tutoritzat per professorat amb pocs TFG’s assignats i aquell que ha estat tutoritzat per professorat amb molts TFG’s assignats (fins a 15). En aquesta anàlisi no tant sols tractarem de veure les posibles diferències existens pel que fa a les notes, sinó també si hi ha diferència pel que fa als terminis de presentació dels TFG's a les dues convocatòries possibles, la de juny i la de setembre. També utilitzarem enquestes de satisfacció a complimentar per part de l’alumnat i del professorat -implicat en el projecte o no-, on pugui evidenciar-se l’existència de millores en el procediment.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/041
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
JORDI IBARZ GELABERT
Participants: 
Paola lo Cascio
Toni Vives Riera
Giovanni C Cattini
Elvira Sánchez Mateos
Magí Crusells Valeta
Juan José Romero Marín